Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Velitelské centrum

K vidìní : SC, BW, SC:G, SC2...

Dùle¾ité údaje:
  • Rychlost pohybu v atmosféøe a¾ 100kmph (mù¾e se vznášet)
Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ké pancéøování budov
  • Výrobní linka SCV
  • Samostatný tryskový pohon
  • Lehké pancéøování budov
  • Otoèná dìlová vì¾
  • nebo
  • Satelitní prùzkum

Tato základní budova ka¾dé terranské kolonie obsahuje vše nezbytné pro správnou funkci jakékoliv základny. Kruhová základna budovy má prùmìr asi 100m. Její hlavní souèástí je velitelské a komunikaèní centrum, které zajiš»uje vydávání rozkazu a komunikaci s jakoukoliv domovskou základnou nebo i planetou. Obsahuje také urèité ubytovací a stravovací kapacity, kde se z øad civilních kolonistù rekrutují posádky SCV , které¾to vlastní továrna budovy sama sestavuje z dovezených dílù. Nachází se zde také hlavní skladištì minerálu a plynu. Èasto se zde nalézají vysocí vojenští velitelé, kteøí právì odsud vedou své operace. Novì mù¾e být budova dovybavena lepším pancéøováním a defenzivními zbraòovými systémy, nebo senzorovým vybavením slou¾ícím k komunikaci se satelity a tedy k satelitnímu prùzkumu (nebotøebuje ComSat add-on ). [1]

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky

Reference: