Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Add-on ComSat Station - Satelitní stanice

K vidìní : SC, BW

Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ké pancéøování budov
  • Satelitní prùzkum

Pøídavná budova k terranskému velícímu støedisku umo¾òuje napojení na satelity obsahující senzorové vybavení potøebné pro scan jakékoliv oblasti planety proti tomu nechránìné. Na komunikaci se satelity je tøeba znaèné mno¾ství energie. To ale omezuje pou¾ití satelitního prùzkumu, proto¾e je nutná urèitá zásoba energie. Oblast je navíc odkrytá jen chvíli. Stanice musí být pøipojená k velícímu centru , ze kterého èerpá energii, aby mohla fungovat.