Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Add-on Control Tower - Kontrolní vì¾

K vidìní : SC, BW

Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ké pancéøování budov
  • Spektrografická analýza

Vì¾ letové kontroly musí být pøipojená ke Starportu . Obsahuje sofistikované navádìcí a komunikaèní vybavení a díky tomu umo¾òuje úspìšné navádìní vìtších lodí pro pøílet do bojové zóny. Kontrolní vì¾ ke své bezchybné funkci potøebují všechny lodì kromì Wraithù . Maskované Wraithy u¾ ale navigaci potøebují. Navíc je pøed pou¾itím maskování na urèité planetì potøeba spektrografická analýza svìtla a podnebí, aby mohlo být maskování úèinnì pou¾ito. Vì¾ je nutná k bezchybné navigaci Dropshipù a Valkyrií . Zajiš»uje komunikaci s Vìdeckými lodìmi a poskytuje dùle¾ité navigaèní údaje pro bitevní køi¾níky pohybující se v atmosféøe.