Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Add-on Covert Ops Centre - Základna tajných operací

K vidìní : SC, BW

Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ké pancéøování budov
  • Výroba/sklad osobních maskovacích zaøízení
  • Výroba/sklad lockdown støel
  • Zavádìní a údr¾ba oèních implantátù
  • Výroba/sklad Moebius reaktorù

Tato stavba funguje jako podzemní bunkr s váleènou místností a slou¾í pro plánování a provádìní tajných operací. Vìtšina informací zde ulo¾ených nese oznaèení „Pøísnì tajné“, co¾ z této stavby dìlá spolu s Command Centrem oblíbený cíl zlodìjù dat. Provádí se zde pøíprava Ghostù a vyrábìjí se zde nìkteré speciální technologie pro jejich skafandry jako optika, reaktor , maskovací zaøízení a uzamykací støely . Budova CovertOps musí být pøipojena k Science Facility .