Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Engineering bay - In¾enýrské oddìlení

K vidìní : SC, BW, SC2...

Dùle¾ité údaje:
  • Rychlost pohybu v atmosféøe a¾ 100kmph (mù¾e se vznášet)
Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ké pancéøování budov
  • Výroba a úprava munice
  • Výroba a úprava pìchotních pancíøù
  • Výroba jetpackù
  • Samostatný tryskový pohon

Neménì dùle¾itá stavba takté¾ schopná letu obsahuje jednak pokroèilé výrobní linky vyrábìjící munici a brnìní, druhak pak také týmy in¾enýrù, které neustále pracují na vylepšování výrobních linek kasáren , aby mohly produkovat jak lepší pancíøe, tak lepší zbranì.