Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Ion Cannon - Iontové dìlo

K vidìní : SC

Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ké pancéøování budov
  • Iontové dìlo

Obávaný prostøedek planetární obrany. Iontové dìlo má tvar mohutné kopule a je schopné støílet z povrchu planety na orbitu. Dìlo mù¾e být umístìno buï na planetì, nebo na orbitální platformì. Je otoèné a pohyblivé, tak¾e se mù¾e zamìøovat ve všech smìrech. Zamìøování je však tì¾kopádné, tak¾e je dìlo témìø nepou¾itelné proti stíhaèùm a menším lodím. Stejnì tak proti Zergùm není pøíliš efektivní. Ale pokud se trefí doprostøed houfu Zergù, zpùsobí masakr. Dìlo je však extrémnì úèinné proti bitevním køi¾níkùm a protosským vlajkovým lodím. Útoèit frontálnì na planetu chránìnou tímto dìlem je sebevra¾da. Dìlo má vlastní zdroj energie, ale støelba je tak energeticky nároèná, ¾e mezi jednotlivými výstøely musí být témìø minutová pauza. Dìlo však mù¾e být napájeno externími generátory. Rychlost støelby je v takovém pøípadì mnohem vìtší. Málokterá planeta se mù¾e pochlubit takovouto ochranou. Jedno Iontové dìlo bylo na jedné z orbitální platforem Tarsonisu , ne¾ ho Raynor se svými pøívr¾enci znièil, aby mohl uprchnout.