Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Laser tower - laserová vì¾

K vidìní : SC, BW pouze jako kulisa na platformách

Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ké pancéøování budov
  • Burst laser cannon

Laserová vì¾ je jedním z prostøedkù obrany terranských platforem . Konstrukènì se podobá iontovému dìlu , ale je mnohem menší. Hlavní kopule je otoèná o 360 stupòù a nese jeden laserový kanón obvykle rá¾e 100mm. Kanón je vertikálnì pohyblivý v rozmezí 0-70 stupòù tzn. ¾e nemù¾e krýt prostor pøímo nad platformou. Vì¾ je pomìrnì tì¾ce pancéøovaná. Vì¾e bývají montovány na okrajích platforem spolu s raketovými vì¾emi