Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Add-on Machine Shop - Strojní dílna

K vidìní : SC, BW

Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ké pancéøování budov
  • Výrobna Spide min
  • Výrobna Charon bbosterù (pouze UED )
  • Výrobna Mjolnir dìl

Dodateèná výrobna pøipojitelná k Factory , umo¾òuje konstrukci pokroèilejších zbraòových zaøízení, jako jsou napøíklad dìla Mjolnir , pavouèí miny , nebo Charon posilovaèe do raket.