Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Missile turret - Raketová vì¾

K vidìní : SC, BW, SC:G, SC2...

Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ké pancéøování budov
  • 2x Longbolt missiles launchers + 2x 20 missiles

Terranská raketová vì¾ je tì¾ce opancéøovaná stacionární stavba vysoká zhruba 6m a její vrchní èást, horizontálnì otoèná o 360 stupòù, obsahuje dva vertikálnì pohyblivé odpalovaèe raket dlouhého doletu Longbolt a širokou paletou senzorù, které jí umo¾òují detekovat maskované jednotky nepøítele. Vì¾ mù¾e být ovládaná jedním mu¾em a nebo mù¾e být øízena poèítaèem. Longbolt rakety jsou typu zemì-vzduch, ale v pøípadì nutnosti mohou být pou¾ity i na pozemní cíle. To je však podmínìno èlovìkem, který by vì¾ ovládal.[1] Samotný poèítaè zamìøuje pouze letecké cíle. Rakety mají tak velký dolet (30 km), ¾e mohou být v omezené míøe pou¾ity i proti cílùm na orbitì. Terranské raketové vì¾e tvoøí základ jakékoliv obrany. Vì¾e jsou obvykle dodávány rozlo¾ené v nìkolika èástích a jejich smontování trvá jen nìkolik málo minut.

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky

Reference:
  • [1] - Kniha Stín Xel´Nagù