Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Add-on Nuclear Silo - Raketové silo

K vidìní : SC, BW

Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ké pancéøování budov
  • Odpalovaè jaderných støel

Jaderné silo slou¾í pouze pro produkci taktických jaderných støel , jak pro navádìní Ghosty , tak pro nakládání na lodì, jako je Behemoth . Nad zem vyènívá jen odpalovací zaøízení, vìtšina sila je pod zemí. Silo musí být napojeno na velitelské centrum , aby mohlo vyrábìt støely nebo støelu odpálit, proto¾e z bezpeènostních dùvodù není mo¾né dálkovì pøedávat odpalovací kódy.