Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Add-on Physics Lab - Fyzikální laboratoø

K vidìní : SC, BW

Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ké pancéøování budov
  • Výroba Yamato dìl
  • Výroba/sklad Colosus reaktorù

Toto zaøízení obsahuje pokroèilé vysokoenergetické èásticové urychlovaèe a fyzikální laboratoøe, slou¾ící pøedevším k výzkumu jaderné fyziky a vysokoenergetické optiky. Je hlavním støediskem vývoje zbraní pro hvìzdné køi¾níky . Vyrábìjí se zde Colossus reaktory a nièivá Yamato dìla .