Portrét jednotky

Orbitální platforma

K vidìní : ve høe

Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ké pancéøování budov

Terranské orbitální platformy jsou rozsáhlé sobìstaèné základny umístìné na vysokých orbitách nìkterých planet. Mohou plnit rùzné úèely. Obsahují rozsáhlé skladovací prostory pro suroviny. Slou¾í jako stanice pro opravy lodí, dozbrojování a doplòování paliva. V neposlední øadì také hrají významnou roli pøi obranì planety.

Povrch platformy mù¾e mít rùzný tvar a velikost pohybující se od nìkolika tisíc metrù ètvereèních a¾ po kilometry ètvereèní. Šíøka je obvykle nìkolik metrù (20-30). Podpora ¾ivota je udr¾ována pouze uvnitø plošiny, kde se nacházejí rozsáhlé obytné prostory, sklady, hangáry, továrny atp. Celá platforma je vlastnì jedno velké vesmírné mìsto. Vnitøek plošiny je rozdìlen na nìkolik pater v závislosti na její šíøce. Spodek plošiny je témìø pustý a dobøe pancéøovaný. Nejspodnìjší patro je servisní a obsahuje generátory gravitace. Další patra u¾ obsahují zmínìné prostory. Jednotlivá patra jsou spojena výtahy a schodišti. Ka¾dé patro je v pøípadì nutnosti mo¾né izolovat od ostatních stejnì tak jako segmenty jednotlivých pater. Tak je napø. mo¾né zabránit dekompresi celého komplexu pøi prora¾ení stìny na jednom místì. Boèní strany plošiny obsahují okna a kotevní nosníky s výsuvnými dokovacími uzávìry. Na tìchto nosnících mohou kotvit vìtší lodì jako bitevní køi¾níky nebo Cargo shipy . Skrz dokovací uzávìry mù¾e být pøepravován náklad, nebo personál.

Na povrch plošiny vede nìkolik druhù osobních i nákladních výtahù pøes systém pøetlakových komor, proto¾e na povrchu plošiny je samozøejmì vakuum. Stále zde však pùsobí umìlá gravitace. Mohou se zde pohybovat jednotky s vlastní podporou ¾ivota (mariòáci , Goliathy , tanky atd.). Povrch nemusí být rovný a nìkteré oblasti se mohou tyèit nìkolik pater nad ostatními. Tato vyvýšená místa jsou však vìtšinou jen jedno, nebo dvou patrová, tak¾e celá plošina má více ménì plochý tvar. Na povrchu se nacházejí rùzná externí zaøízení : mohutné jeøáby, pohyblivé i stacionární solární panely, parabolické antény, vrata do hangárù, rùzná servisní zaøízení atp. Také se zde nacházejí další kotevní nosníky a dokovací uzávìry s výtahy. Zároveò jsou zde výsuvné plošiny, které jsou jakýmisi externími nekrytými výtahy. Tyto hydraulické výsuvné plošiny umo¾òují dopravu velkých nákladù k lodím ukotveným nad plošinou. Povrch platforem je také místo, kde jsou umístìny defenzivní systémy. Jedná se o laserové vì¾e , raketové vì¾e popø. iontová dìla . Dùle¾ité vchody do vnitøních prostor mohou být proti výsadkùm chránìny bunkry . Tyto bunkry mohou být pøístupné i zevnitø plošiny. Vnitøní patra pak mohou být vybavena defenzivními systémy tj. raketomety, kulomety a plamenomety.

Plošiny mohou být spojeny pomocí vysutých mostù, pokud se nacházejí dostateènì blízko sebe (pár desítek metrù). Tyto mosty jsou skládací a obsahují chránìný prùchod do druhé plošiny stejnì tak jako povrchové spojení. Tato mo¾nost se ale týká pouze plošin k tomuto úèelu postavených, proto¾e platformy jsou obvykle stavìny strategicky rozmístìné na orbitì okolo planety tzn. ¾e jsou od sebe vzdáleny tisíce kilometrù. Mosty tedy poskytují mo¾nost, jak rychle a bezpeènì separovat dva komplexy. Platformy nejsou vybaveny ¾ádnými motory. Zùstanou na místì, kde byly postaveny. Ovšem existuje teoretická mo¾nost, ¾e by mohly být odta¾eny napø. nìkolika bitevními køi¾níky. Energii berou plošiny primárnì z nìkolika fúzních reaktorù, ale èásteènì si vypomáhají i solárními panely.

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky