Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Vespene refinery - Plynová rafinérie

K vidìní : SC, BW, SC2...

Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ké pancéøování budov

Význam této stavby spoèívá v tom, ¾e z Vespenových gejzíru tì¾í tento vysoce výbušný plyn a automatizovanì jej ukládá do pøepravních kontejnerù. Vzhledem k povaze této stavby mívá minimální posádku a je silnì obrnìná, aby nemohlo dojít k náhodnému za¾ehnutí plynu výstøelem. Po kolapsu gejzíru bývá obvykle rozebrána.