Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Science facility - Vìdecká laboratoø

K vidìní : SC, BW

Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ké pancéøování budov
  • Výroba EMP støel
  • Výroba radiaèních emitorù
  • Výroba reaktorù
  • Výroba warp motorù
  • Samostatný tryskový pohon

Technologické støedisko nále¾ící mezi terranské nejlepší výzkumné stanice umo¾òuje pokroèilý vìdecký výzkum prakticky ve všech oblastech lidského vìdìní. Obsahuje veškeré chemické, biologické i základní fyzikální laboratoøe pro to potøebné.Vìdecké laboratoøe jsou nutné pro plnohodnotnou èinnost Vìdeckých lodí na orbitì, proto¾e dodávají záøièe, které jsou nutné k ozaøování, a EMP støely.Vyrábìjí se zde také souèásti warp motorù .