Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Starport - Vesmírný pøístav

K vidìní : SC, BW, SC2...

Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ké pancéøování budov
  • Výroba letectva a lodí
  • Samostatný tryskový pohon

Tato budova obsahuje základní výbavu potøebnou pro mezihvìzdnou navigaci a pro pøistávání lodí. Pøístav také umo¾òuje sestavování lodí. Wraith , Dropship nebo Valkyrii je schopen vyrobit z dodaných dílù bìhem nìkolika dnù. Hlavním úèelem pøístavu je, ¾e umo¾òuje pøílet leteckých posil pøesnì do dané oblasti. Cca 200m dlouhý Starport je jediné místo, kde mohou lodì bezpeènì pøistát (kromì Dropshipu , který mù¾e pøistát témìø kdekoliv). Kromì toho má Starport hangár, kde mù¾e uchovávat nìkolik menších lodí. Pøístav také zajiš»uje dozbrojení, doplnìní paliva a opravy lodí.