Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Supply depot - Zásobovací stan

K vidìní : SC, BW, SC2...

Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ké pancéøování budov
  • Výtahový systém (modernìjší verze)

Další dùle¾itá budova v koloniích, je neozbrojená a ani se nemù¾e vznášet. Je však témìø nenahraditelná, proto¾e právì ona obsahuje hlavní ubytovací kapacity pro vojáky i civilisty a skladovací prostory pro vybavení a souèástky. Zároveò jsou zde ve velkém mno¾ství kultivovány mírnì geneticky upravené øasy rodu chlorella, které produkují bílkoviny a vitamíny potøebné k syntetizaci stravy. Moderní sklady se budují tak, aby bylo mo¾né je v pøípadì nebezpeèí pøesunout pod zem. Celý sklad je vlastnì jeden velký výtah, který mù¾e být nad povrchem, nebo pod povrchem, krytý masivními zásuvnými vraty. Ty sklad chrání pøed poškozením, ale ochrana tkví pøedevším v tom, ¾e sklady nejsou vystaveny pøímé palbì, výbuchém, tlakovým vlnám atp.