Všechny vojenské frakce mají prospìch z výrobkù a pokroèilé výzbroje produkované koloniemi v Koprulu sektoru. Mnoho frakcí modifikuje svou výzbroj podle specifických po¾adavkù nebo preferencí svých bojových skupin. Aèkoliv mnoho terranských tankù, stíhaèù a váleèných strojù bylo navrhnuto a vyrobeno soukromými korporacemi, plány a technické specifikace byly ukradeny, propašovány a nakonec se dostaly do rukou vìdcù ze všech mo¾ných frakcí.

KONFEDERACE

Terranská Konfederace se skládá ze skoro tuctu planet uvnitø Koprulu sektoru. Hlavní svìty Konfederace jsou Tarsonis , Tyrador IX , Brontes , Chau Sara a Dylar IV . Vojenské skupiny, které se sna¾í chránit konfederaèní svìty se skládají z brancù a bývalých kriminálníkù z celého sektoru. Mnoho vojákù je nuceno podstoupit dùsledný proces neurální resocializace. Tento proces pøeprogramuje i ty nejzatvrzelejší kriminálníky a pøemìní je na loajální a oddané obránce Konfederace. Konfederace byla pozdìji pora¾ena Syny Korhalu a u¾ nebyla nikdy obnovena. Nìkteré squadrony však pøešly pod velení Dominionu, novì vzniklé mocnosti.

Omega Squadron "Legie Smrtihlav"

Velitel: Lt. Commander Gregory Reikson

Urèení : Tì¾ká útoèná skupina

Základna operací : Dylar IV

Barevné rozlišení : ÈernáLegie smrtihlav je proslulá skrz naskrz konfederaèním prostorem pro svou bezcitnou divokost v bitvì. Povoláváni jen do tìch nejkrizovìjších situací, tito vojáci nebojácnì vstupují do bitvy proti jakémukoliv nepøíteli Konfederace. Skupina zahrnuje hlavnì bývalé kriminálníky, kteøí byli resocializováni a nyní nezištnì nasazují své ¾ivoty ve slu¾bì spoleènosti, kterou kdysi ohro¾ovali.

Nova Squadron

Velitel: Plukovník Jackson Hauler

Urèení : Tajné operace / Špioná¾ní skupina

Základna operací : mobilní

Barevné rozlišení : fialováTajemství a intriky v¾dy opøádaly nevyzpytatelnou skupinu Nova. Povìøena kontrolou ostatních sil Konfederace a shroma¾ïováním zpravodajských informací o myriádách pirátských milicí, Squadrona Nova se èasto nachází uprostøed nìjakého nového spiknutí. Kvùli nedostatku dùvìry a stranìní svými spolubojovníky, zùstává Nova squadrona stále v pohybu, stále se sna¾ící znièit znaèné mno¾ství politických sabotá¾í a korupce, která bují v konfederaèní vládì.

Alpha Squadron "Krvaví jestøábi"

Velitel: Generál Edmund Duke (nyní po smrti)

Urèení : Taktická útoèná skupina

Základna operací : Chau Sara

Barevné rozlišení : bíláAlfa Squadrona se pyšní tím, ¾e jdou „první dovnitø a první ven“ z ka¾dé horké zóny. Jejich bleskové útoky na nic netušícího nepøítele jim získali proslulost. Jejich dovednost a pøesnost v rychlých taktických akcích je oèividná stejnì jako fakt, ¾e ztráty Krvavých jestøábù jsou nejni¾ší mezi konfederaèními silami. Doutnající krátery, spálená zemì a hromady nepøátelských tìl jsou všeøíkajícím symbolem jejich zuøivosti a efektivnosti v bitvì.

Delta Squadron

Velitel: neznámý

Urèení : neznámé

Základna operací : neznámá

Barevné rozlišení : oran¾ová

(symbol je neoficiální)


Epsilon Squadron

Velitel: neznámý

Urèení : neznámé

Základna operací : neznámá

Barevné rozlišení : ¾lutá

(symbol je neoficiální) 

PIRÁTSKÉ MILICE

Pirátské milice operují mimo konfederaèní kontrolu, nezákonnì pustoší hranièní svìty a odlehlé kolonie. Mnoho pirátských skupin má velké, sobìstaèné armády, které se zásobují vyu¾íváním rozsáhlých skladiš» na mnoha svìtech v sektoru. Tito piráti neberou ¾ádné ohledy na kolonie, které drancují, nebo na svìty, které obírají o zdroje. Neustále bojují nejen mezi sebou, ale také proti Konfederaci, která neustále hrozí, ¾e zarazí jejich bezohledné akce.

Synové Korhalu (pozdìji Dominon)

Velitel: Arcturus Mengsk

Urèení : Odpadlá aktivistická koalice

Základna operací : mobilní, pozdìji Korhal

Barevné rozlišení : èervenáJeden ze zakládajících svìtù, ze kterých byla Konfederace zbudována. Korhal, byl støediskem proti konfederaèních názorù u¾ od jejího zalo¾ení. Kdy¾ se násilí obèanù obrátilo smìrem na Konfederaèní síly na Korhalu, Konfederace se rozhodla, ¾e této kolonii udìlí lekci. Masivní atomový útok zdecimoval Korhal a Konfederace se tak stala nenapadnutelnou ostatními koloniemi. Arcturus Mengsk, tehdejší konfederaèní prospektor, zalo¾il Syny Korhalu, aby svrhl zkorumpovanou Konfederaci a nastolil nový systém vlády, který by obohatil všechny Terrany v sektoru. Mengskovy metody a taktiky sahají od tvrdých zásahù po ohavné zloèiny. Mengsk je radikály prohlašován za vizionáøe a patriota, Konfederací je oznaèován na teroristu a šílence. Arcturovi Mengskovi se pozdìji podaøilo Konfederaci porazit, pøevzít kontrolu nad vojenskými slo¾kami Konfederace a zalo¾it impérium zvané Dominion. Dominion byl však nakonec pora¾en invazními silami UED . UED však podlehlo Zergùm a Mengsk se nyní pokouší své impérium obnovit.

Umojanský protektorát

Velitel: Ministr Jorgensen

Urèení : Neutrální protektorát

Základna operací : Umoja

Barevné rozlišení : modráObyvatelstvo Umoji se rozhodlo zùstat samostatné a autonomní vùèi konfederaèním svìtùm. Umojané se pova¾ují za osvícené lidi, ukrývající zøejmé opovr¾ení pro jejich sesterské kolonie, které se podrobili témìø fašistickému diktátu Konfederace. Umojané si udr¾eli silnou vojenskou sílu známou jako Protektorát, která zabraòuje ostatním frakcím, aby se pletli do Umojanských zále¾itostí. Protektorát se sna¾í o pøímìøí s Protossy, vìøíc, ¾e starší rasa je mù¾e nauèit tajemství hlubšího smyslu ¾ivota, vesmíru a všeho ostatního.

Kel-Morijský Kartel

Velitel: Gen Mah Sakai

Urèení : Tì¾ební koalice /Odpadlá pirátská skupina

Základna operací : Moria

Barevné rozlišení : zelenáKel- Morijský kartel zahrnuje dvì mocné organizace : Kelaniskou gildu a Morijskou tì¾ební koalici. Tyto dvì skupiny, obì s problematickými vztahy s Konfederací, se spojili, aby maximalizovali svou schopnost vytì¾it zdroje z mnoha svìtù v sektoru. Kartel je nejvìtší nekonfederaèní organizací operující uvnitø terranského prostoru. Vybaven tisíci ozbrojených vojákù kartel tvrdì prosazuje své nesèetné územní operace. Nìkteré zdroje tvrdí, ¾e kartel ve skuteènosti zásobuje Konfederaci palivem a zdroji. Politický vliv kartelu tak velký, ¾e Konfederaèním silám bylo zakázáno stíhat síly kartelu za jakékoliv trestné èiny.

Mar Sara (pozdìji Raynorova skupina)

Velitel: Kapitán James Raynor

Urèení : Domobrana

Základna operací : Pùvodnì Mar Sara , v souèasné dobì zøejmì mobilní

Barevné rozlišení : modrá

 
Antiga

Velitel: neznámý

Urèení : Konfederální kolonie

Základna operací :Antiga prime

Barevné rozlišení : fialová

 UED - United Earth Directorate

Velitel sil v Koprulu sektoru: Admirál Gerard DuGalle (nyní mrtev)

Urèení : Elitní úderná jednotka

Základna operací : UED Aleksander

Barevné rozlišení : bíláFlotila UED byla vyslána do Koprulu sektoru na základnì monitorování bojù s úkolem svrhnout imperátora Mengska a zajmout nové Nadvìdomí. Zástupcem Admirála DuGalla byl Vice admirál Alexei Stukov , kterého zabil Samir Duran , bìhem jedné z operací. UED se podaøilo dobýt Dominion i zotroèit Nadvìdomí, ale pozdìji byla flotila UED zcela zdevastována Zergy pod velením Kerriganové .

Cronus wing

Velitel: neznámý

Urèení : neznámé

Základna operací : neznámá

Barevné rozlišení : bílá

(symbol je neoficiální)

 

Atlas wing

Velitel: neznámý

Urèení : neznámé

Základna operací : neznámá

Barevné rozlišení : hnìdá

(symbol je neoficiální)