Terrané jsou mistøi v umìní pøe¾it, aèkoliv nedisponují pokroèilou technologií Protossù, ani vrozenou zdatností Zergù. Jejich armáda se skládá z mnoha rùzných jednotek. Od efektivních, ale postradatelných mariòákù a¾ po elitní piloty Wraithù. Terrané jsou hou¾evnatí a velmi neochotní pøenechávat své teritorium nìkomu jinému. Terranské jednotky se v podstatì dìlí na tøi skupiny : Pìchota, Bojová technika a Letectvo. Takøka všechny jednotky jsou schopné pobývat ve vakuu (kromì civilistù a Vulturù). Terranské pancíøe jsou kombinací kovù, tì¾kých prvkù a minerálù. Zdrojem energie jsou vìtšinou fúzní reaktory . Lodì se pohybují pomocí tryskových motorù . Jako palivo pou¾ívají Vespene plyn a proto mají terranské lodì v atmosféøe omezený dolet. Terranské zbranì jsou vìtšinou projektilové (kulky, granáty, rakety) tzn. ¾e mají omezené mno¾ství munice, ale nìkteré lodì jsou však vyzbrojeny i laserovými zbranìmi . Terranští vìdci také vyvinuli nìkolik pokroèilých zbraní vyu¾ívajících elektromagnetické pole. Jednou z nejpokroèilejších technologií je maskování . Terrané vyu¾ívají termonukleární hlavice , jako nejsilnìjší prostøedek hromadného nièení. Všechny vìtší lodì jsou vybaveny warp motory druhé generace, které umo¾òují cestování øádovì tisíckrát rychlejší ne¾ svìtlo.Terran civilian Terran SCV Terran Marine Terran Firebat Terran Ghost Terran Medic Terran Light infantry Terran Reaper
Civilian SCV Marine Firebat Ghost Medic Light Infantry ReaperTerran Vulture Terran Siege tank Terran Goliath Terran Stinger Terran Cobra Terran Viking Terran Siege tank Terran Bantha
Vulture Siege tank Goliath Stinger Cobra Viking Thor BanthaTerran Wraith Terran Dropship Terran Valkyrie Terran Grizzly Terran Banshee Terran Predator Terran Satelit Terran Droppod
Wraith Dropship Valkyrie Grizzly Banshee Predator Satelit Drop podTerran Science vessel Terran Battlecruiser Terran Nomad Terran Cargoship
Science vessel Battlecruiser Nomad Cargo ship