CMC bojový oblek

Tímto brnìním je vybavena terranská pìchota úèastnící se frontálních akcí. Základní verze kombinuje ochuzený uran (80%) a titan (20%) pøípadnì neosteel. Zevnitø je skafandr vyplnìn FLEXON Resin-Komposity. Nositel je malou støelnou zbraní naprosto nezranitelný. Bojový oblek je cca 210 cm vysoký a vá¾í pøes tunu [1].Vyrábí se v nìkolika velikostech. Je plnì optimalizován pro pobyt ve vakuu a poskytuje NBC (nuclear/biological/chemical) ochranu. Cvièený mariòák je schopný obléci si brnìní bìhem 3 minut. Oblek je mo¾né zapeèetit a díky recyklaci odpadu v nìm pøe¾ívat a¾ 7 dní [2].

Obsahuje dýchací pøístroje, filtr vzduchu, kompenzátor osvìtlení v hledí, vysílaèku a CMC fúzní reaktor Spider [1]. Energie jednak udr¾uje ¾ivotní podmínky uvnitø skafandru, ale zároveò i ulehèuje pohyb. Posilovaèe dávají mariòákovi vìtší fyzickou sílu a rychlost. Skafandr je vybaven nìkolika svìtlomety (dvìma pod hledím a dvìma na rameni). Boty obsahují vlastní stabilizaèní poèítaèe udr¾ující je ve vzpøímené poloze a magnetický systém ulehèující pohyb po strukturách v beztí¾ném stavu. Skafandr však neobsahuje trysky, tak¾e je pohyb ve vesmíru nebezpeèný. Prùmìrná rychlost vojáka v tomto brnìní je 26 km/h a maximální rychlost cca 35 km/h. Dùle¾itým vybavením skafandru je také CMC "HAITE" (Head-to-toe Artifical Intelligence Tactical Engine) systém [1].

Do CMC lze také zabudovat systém Stimpackù . Souèástí modernìjších verzí jsou také tlumièe hluku a tepelné stopy. V ramenou jsou umístìny senzory a náhradní zásobníky. Brnìní je vybaveno záchranným systémem, který je schopen v urèitých místech na rukou a nohou utìsnit pøípadné poškození a udr¾et vojáka pøi ¾ivotì i pøi ztrátì ruky [2]. Existuje nìkolik variant brnìní. Mariòáci pou¾ívají základní typ CMC-300 a pokroèilejší CMC-400. Mariòáci UED pou¾ívají vylepšený model CMC-400A. Firebati pou¾ívají CMC-660 se dodateènou ochranou proti teplu. Medici pak pou¾ívají upravenou verzi CMC-500.

Stimpacky

Droga (smìsice syntetického adrenalinu, endorfinù a psychotropních agresivních zesilovaèù), která aè se podepíše na zdraví u¾ivatelù, tak jim znatelnì zlepší reflexy a sílu. Úèinky brzy odezní, ale voják si mù¾e vzít více dávek. Pokud je navíc poblí¾ medik , mù¾e negativní vedlejší úèinky úplnì neutralizovat. Všechny vedlejší úèinky drogy jako : nespavost, ztráta tìlesné váhy, chvìní, epileptické záchvaty, zuøivost, paranoidní halucinace, vnitøní krvácení, impotence a degenerace nervových bunìk byly pozorovány pouze obèas a v míøe tolerance.

Maskování

Terrané disponují maskovací technologií pracující na principu ohybu svìtla. Maskování umo¾òuje takto skrytým jednotkám nepozorovaný pohyb skrz nepøátelské linie a poskytuje taktickou výhodu pøi boji. Technologie je však pou¾itelná pouze u jednotek, které jsou schopné potlaèit jiné známky své pøítomnosti, jako tøeba trénovaní Ghosti , nebo u jednotek, které jsou dostateènì malé a pohyblivé, jako Wraith . Udr¾ení maskovacího pole vy¾aduje stálý pøísun pomìrnì velkého mno¾ství energie, tak¾e není mo¾né udr¾et ho delší dobu. Jednotky zamìøené na senzorový prùzkum a detekci jsou však schopny maskované jednotky odhalit.

Fúzní reaktor

Fúzní reaktor je primárním terranským zdrojem energie. Je pou¾íván k napájení bojových skafandrù, vozidel, lodí a budov. Vyrábí se v mnoha velikostech. Známé typy seøazeny podle velikosti/výkonu : Moebius (napájí skafandr Ghostù ), Spider (napájí CMC obleky), Caduceus (napájí CMC a pøídavné systémy medikù ), Apollo (napájí stíhaèe), Colossus a Titan (napájí velké lodì).

Tryskové motory

Standardní pohonný systém pro lodì, vznášedla nebo budovy pohybující se v atmosféøe nebo relativistickými rychlostmi ve vesmíru. Raketové zbraòové systémy jsou také vybaveny tryskovým pohonem. SCV má trysky usnadòující pohyb a pìchota mù¾e být vybavena jetpacky. Vulture je vybavena iontovými tryskami, které urychlují její pohyb. Vìtšina lodí je vybavena polohovacími stabilizaèními tryskami pro lepší pohyb v atmosféøe. Budovy jsou vybaveny velmi silným raketovým pohonem, který jim umo¾òuje vzlétnout. Palivo se liší podle vyu¾ití, ale èasto jeho èást tvoøí vespene plyn.

Warp

Warp je zpùsob terranského nadsvìtelného cestování. Vzhledem k velikosti zaøízení je však mo¾né jím vybavit jenom vìtší lodì (køi¾níky, stanice, nákladní lodì). Stíhaèi nejsou nadsvìtelným pohonem vybaveni. V závislosti na úrovni technologie je takto vybavená loï schopna urazit desítky a¾ stovky svìtelných let za den.

Udr¾ovaè warp pole

Tento vynález UED umo¾òuje menším lodím cestovat nadsvìtelnou rychlostí ani¾ by musely být umístìny uvnitø vìtších lodí. Takto vybavená loï mù¾e sdílet pole vytvoøeného jinou lodí a vstoupit do warpu. Sama však tuto schopnost nemá. Toto zaøízení je sice menší, ne¾ warp motor, ale stále je moc velké na to, aby bylo montováno na stíhaèe.

PSI vysílaè

Transplanar Psionic Waveform Emitter - jak zní celý název, zesiluje a vysílá psionické vlny s obrovskou silou, tak¾e mohou dosáhnout i na vzdálené svìty. K jeho pou¾ití je však tøeba subjekt s psionickými schopnostmi. Konfederace pou¾ívala Psi vysílaèe, aby nalákala Zergy tam, kde je chtìla mít. Arcturus Mengsk pozdìji pou¾il vysílaèe, aby pomocí Zergù zlikvidoval Konfederaèní armády na planetách Antiga a Tarsonis . Kdy¾ UED spustila PSI disrupter, pomohl Mengsk Kerriganové získat kontrolu nad èástí Zergù tím, ¾e jí zapùjèil psi vysílaè, výmìnou za to, ¾e mu pomù¾e osvobodit Korhal od UED.

PSI rušiè

Rušiè PSI signálu byl vyroben Konfederací . Slou¾í k rušení komunikace mezi Zergy. Pokud je aktivní, je pro zergské velitele témìø nemo¾né koordinovat své roje. Pøi maximálním výkonu mù¾e ovlivnit nìkolik hvìzdných systémù. PSI Disrupter je však tak energeticky tak nároèný, ¾e musí být jako jedna z mála terranských budov napájen externì. Mengskovi se nikdy nepodaøilo ho najít. Pùvodnì byl ukryt na Tarsonisu a objeven UED . Admirál DuGalle rozkázla disruptor znièit, ale viceadmirrál Stukov si uvìdomil jeho skuteènou cenu a rozkaz nesplnil, místo toho ho pøesunul na Braxis , za co¾ ho pozdìji Admirál DuGalle nechal zabít. Duran se pokoušel disrupter znièit, ale nepovedlo se mu to a disrupter pomohl UED v ovládnutí Zergù v Koprulu sektoru, ne¾ se ho Kerriganové podaøilo znièit..

PSI screen

Konfederaèní technologie pro ochranu velitelù pøed schopnostmi Ghostù . Zaøízení blokuje psionické schopnosti a Ghost tak není schopen èíst myšlenky toho, kdo je jím vybaven, nebo na nìj zaútoèit. Kromì toho umo¾òuje uštìdøovat telepatùm v okolí psionické šoky a tak je pøimìt k poslušnosti. Zaøízení ale není urèeno k stálemu pou¾ití. Doporuèená doba je nejvýše sedm hodin dennì. Dlouhodobé pou¾ívání vede k poškození mozku. [3]

PSI inhibitor

Psi inhibitory se implantují Ghostùm , aby omezovaly jejich nebezpeèné schopnosti.

Resocializace

 

Silová pole