Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

AH/G-24 Banshee – Taktický útoèný vrtulník

 

K vidìní : V SC2

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 15 tun
  • Rychlost pohybu 600 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Støední terranský pancíøStøední terranský pancíø
  • 2x60 raket2x60 Backlash Cluster rakety
  • Lodní maskovací zaøízeníLodní maskovací zaøízení
  • 2x tryskový motor2x tryskový motor
  • 3x vrtule2x hlavní turboventilátory + 1x ocasní turboventilátor

Banshee je levný, ale robustní vrtulový stroj vyvinutý Procyon industries. Je urèený k likvidaci skupin lehkých pozemních jednotek. K tomu je vyzbrojen dvìma rychlopalnými raketomety a zásobou Backlash cluster raket . Proti leteckým cílùm však vyzbrojen není. Banshee ja ale vybavena maskovacím zaøízením , které jí umo¾òuje bezpeèné ostøelování cílù bez detektorù, nebo pøelet nad územím kontrolovaném nepøítelem. Jako¾to planetární loï, Banshee nepotøebuje výkonné trysky k dosa¾ení únikové rychlosti nebo boji na orbitì, tak¾e je vybaven dvìma úspornými turboventilátory (pùvodní návrh mìl jen jeden) po stranách. V posledních letech si Banshee získala ošklivou povìst jako nástroj teroru Dominionu , proto¾e pou¾ití v mìstských støetech mìlo za následek bezpoèet mrtvých civilistù [1].


Reference:

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky