Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Behemoth class battlecruiser – Velitelská loï

Battlecruiser operational

K vidìní : Ve høe a napø. v animaci The Inauguration

Dùle¾ité údaje:
  • Váha stovky tisíc tun
  • Rychlost pohybu v atmosféøe a¾ 800kmph (mù¾e se vznášet)
Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ké lodní pancéøování NeoSteelTì¾ké lodní pancéøování NeoSteel
  • 6x Dvojité 50mm ATS/ATA pulsní laserové baterie6x Dvojité 50mm ATS/ATA pulsní laserové baterie
  • Yamato dìloYamato dìlo
  • Colossus reaktorColossus reaktor
  • 4x Warp motor4x Warp motor
  • 4x hlavní motory4x hlavní motory, Stabilizaèní motory
  • Nakládání jednotekNakládání jednotek
  • Vykládání jednotekVykládání jednotek

Masivní bitevní køi¾níky tøídy Behemoth jsou 700m dlouhé létající pevnosti, pohánìné ètyømi obøími tryskami a stvoøené k udr¾ování poøádku v terranském sektoru. Jsou vybaveny nìkolika ATA/ATS laserovými bateriemi a silným NeoSteel pancíøem. Laserová baterie jsou tvoøeny impulzními lasery o rá¾i 25-100 mm montovanými vìtšinou ve dvojicích. Bitevní køi¾níky bývají rùznì modifikované, ale základní verze nese šest primárních baterií baterií a nìkolik menších obranných. Síla laserových baterií je devastující, ale mnohdy mají problémy zamìøit rychle se pohybující cíle jako Wraithy , Scouty nebo Interceptory . Jedná se však o nejmocnìjší terranské lodì, které jsou velmi efektivní pøi nièení pozemních jednotek nebo nepøátelských bitevních lodí. Nejmocnìjší zbraní køi¾níku je ale nedávno vyvinuté yamato dìlo . Pokud je to nutné, mù¾e køi¾ník nést i atomové zbranì . Køi¾ník má velmi specifický tvar : hlavni trup obsahuje zadní trysky. Lehce sklopená køídla nesou warpové motory, které umo¾òují nadsvìtelný let, a nìkolik laserových baterií. Vepøedu je trup rozšíøen do jakési ploché hlavy, která pøipomíná kladivouna. Tato sekce obsahuje mimo dalších baterií a hangárù i yamato dìlo. Mùstek mù¾e být zde, nebo na zadní èásti trupu nad motory. Mnoho generálù pou¾ívá bitevní køi¾níky jako svá velitelská centra bìhem misí v hlubokém vesmíru. Battlecruiser má také rozsáhlé nákladní prostory a hangáry, ve kterých mohou být umístìny výsadkové lodì , stíhaèe nebo jiné jednotky a pozemní síly. Køi¾ník je schopen atmosférického letu a má docela slušnou manévrovací schopnost. Pokud není vybaven pøistávacími vzpìrami nemù¾e pøistát na povrchu planety, tak¾e jeho spojení se zemí vìtšinou zajiš»ují dropshipy. Standartní posádka má asi 200 èlenù, ale køi¾ník mù¾e pojmout a¾ 1500 lidí. Posádku tvoøí vìtšinou technici, vojáci a dùstojníci.


Ares/Venegance class Starcruiser – Velitelská loï

Battlecruiser operational

K vidìní : Ve høe, ale název byl vymyšlen

Starcruisery jsou v podstatì modifikované Battlecruisery. Slou¾í jako vlajkové lodì vìtšinou pro terranské mocnosti.Velikost køi¾níku je stejná, ale je mnohem lépe pancéøovaný a pøibli¾nì dvojnásobnì vyzbrojený. Starcruiser sice nenahradí dva standardní Battlecruisery, ale budí vìtší respekt. Známé lodì tøídy Starcruiser jsou Norad II, Norad III, Aleksander a Hyperion. První dva jmenované byly znièeny. UED Aleksander je nezvìstný a pøedpokládá se, ¾e je znièený. Tøída Ares má dvakrát silnìjší výzbroj (místo dvojitých baterií má ètyønásobné), ne¾ standardní bitevní køi¾níky a posílený pancíø. Napø. Norad II byl tøídy Ares. Hyperion je tøída Vengeance, která má o dvì klasické laserové baterie více, ale má dvojité pancéøování.


Leviathan class battlecruiser – Velitelská loï

Battlecruiser operational

K vidìní : V knize Liberty´s crusade.

Pøedchùdce køi¾níkù tøídy Behemoth. V dobì pádu Konfederace jich stále nìkolik bylo ve slu¾bì, jako napøíklad Thunder Child nebo Merrimack který byl pøestavìn na vìzeòskou loï. I tato tøída je vybavena nadsvìtelnými motory.[1]


Reference:

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky