Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

C-80  Interstellar Cargoship - Mezihvìzdný obrnìný transport

In transit HQ

K vidìní : napø. v intru

Dùle¾ité údaje:
  • Váha stovky tisíc tun
  • Rychlost pohybu relativnì neomezená (létá pouze ve vesmíru)
Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ké lodní pancéøování NeoSteelTì¾ké lodní pancéøování
  • 4x Warp motor2x Warp motor
  • 4x hlavní motoryHlavní motory
  • Nakládání jednotekNakládání jednotek
  • Vykládání jednotekVykládání jednotek

C-80 Je skoro 400 m dlouhý vesmírný ekvivalent Dropshipu . Pøepravuje náklad, munici, stavební materiál, nebo armádu mezi hvìzdnými systémy. Nákladní prostor má kapacitu srovnatelnou s 30 Dropshipy a hangáry mají plochu pro 8 Dropshipù, které zajiš»ují pøesun jednotek na povrch planety a mohou být také zaplnìné. Cargoship není schopna atmosférického letu, tak¾e vylodìní jednotek na povrchu planet je zcela v re¾ii menších Dropshipù. Cargoship slou¾í pro pøevoz nákladu nadsvìtelnou rychlostí z jednoho systému do druhého. Jako kterákoliv nákladní/transportní loï, nemá ani Cargoship ¾ádnou výzbroj, aby mohla vyu¾ít co nejvìtší prostor pro pøepravu jednotek. Nìkteré Cargoshipy však mohou být individuálnì vybaveny raketomety, nebo laserovými bateriemi pro svou ochranu. Jedná se ale pouze o symbolické zbranì odstrašující osamocené piráty. Velikost posádky je promìnlivá, ale v prùmìru mívá cca 50 lidí a tvoøí jí dùstojníci, technici a piloti.


C-90  Interstellar Cargoship - Mezihvìzdný obrnìný transport

In transit HQ

K vidìní : nikde

C-90 Je témìø naprosto stejná jako C-80. Neslou¾í však k pøepravì nákladu nebo Dropshipù , ale jako nosiè pro mezihvìzdnou pøepravu Wraithù . Je vybavena speciálními pohyblivými nosníky, do kterých se stíhaèe ukotví a umístí dovnitø trupu lodi. Dùmyslná konstrukce lodi umo¾òuje najednou pøepravovat a¾ 60 stíhaèek. C-90 však v ¾ádném pøípadì není plnohodnotný nosiè srovnatelný s protosským Carrierem . Lodì uvnitø C-90 sice mohou být opravovány a dozbrojovány, ale tyto akce nejsou automatické. Carrier oproti tomu poskytuje plnou podporu svým Interceptorùm vèetnì automatických oprav, doplnìní energie, replikace nových souèástí a dokonce je schopen výroby zcela nových strojù. Navíc Carriery nesou stovky stíhaèù a jsou schopny jich vyslat desítky bìhem nìkolika sekund. Pøipravení by» jen jednoho Wraithu trvá mnohem déle. Nalo¾ení resp. vylo¾ení celé C-90 trvá i nìkolik desítek minut a není operací, která by se dala provádìt v ¾áru bitvy. Cargoshipy také nejsou pøíliš pancéøované a pokud se dostanou pod nepøátelskou palbu, neposkytují neseným stíhaèùm témìø ¾ádnou ochranu.

Nákladních lodí existuje mnoho typù. Jeliko¾ po¾adavky na tyto lodì nejsou tak drastické jako na lodì váleèné, zùstávají ve slu¾bì i zastaralé typy C-40, C-44 atd. C-80 a C-90 jsou nejmodernìjší typy.


Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky