Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Drop pod – Výsadkový modul

 

K vidìní : V ranných buildech SC2

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 20 tun (bez nákladu)
  • Rychlost pohybu v atmosféøe a¾ 2400kmph
Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ké lodní pancéøováníStøední lodní pancéøování
  • 4x hlavní motoryHlavní motor, 4 brzdící motory
  • Nakládání jednotekNakládání jednotek
  • Vykládání jednotekVykládání jednotek

Drop pody jsou experimentální zpùsob provádìní výsadkù. Modul má kompaktní válcovitý tvar a mù¾e pojmout a¾ 12 vojákù v CMC . Mù¾e být buï odpálen z pozemní základny, nebo shozen z lodi (bitevního køi¾níku , nebo cargoshipu ) a to i z orbity. Cíl dopadu by mìl být oznaèen laserem. Pøed dopadem modul aktivuje trysky na spodní stranì a aerodynamické brzdy a zpomalí na bezpeènou dopadovou rychlost. Po pøistání jsou odpáleny východy a výsadková skupina modul co nejrychleji opouští, proto¾e se aktivuje autodestrukèní systém, který zaruèuje, ¾e technologie nepadne do rukou nepøítele. Výhoda drop podù oproti drop shipùm  spoèívá pøedevším v jejich malé velikosti, obtí¾né zachytitelnosti senzory a velké rychlosti. Nepøítel tak má malou šanci na výsadek reagovat, nebo modul sestøelit.Reference: