Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Dropship – Obrnìný transport

Can I take your orders ?

K vidìní : Ve høe nebo v intru k SC Ghost

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 80 tun (bez nákladu)
  • Rychlost pohybu v atmosféøe a¾ 1200kmph (mù¾e se vznášet)
Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ké lodní pancéøováníTì¾ké lodní pancéøování
  • 4x hlavní motory2x Hlavní motor, 2x pomocný motor
  • Nakládání jednotekNakládání jednotek
  • Vykládání jednotekVykládání jednotek
  • 4x Dual 8mm kulomety + 8x 1000 nábojù (typ Assault Dropship)

Tì¾ce obrnìné terranské transporty jsou hlavním zpùsobem dopravy jednotek. Loï je uzpùsobena k atmosférickému i vesmírnému letu. Dropship je zhruba 40 m dlouhá a 20 m široká. Centrální trup, který vepøedu obsahuje dvoumístný kokpit, pøechází ve spojovací chodbu a na konci jsou umístìna korekèní køídla. Pod lodí je velký nákladní prostor, který je schopen pojmout napøíklad 16 vojákù, 2 Goliathy nebo tank resp. náklad o hmotnosti a¾ 90 tun. Na ka¾dém køídle jsou dvì trysky. Vìtší pár trysek, dále od trupu je polohovatelný a umo¾òuje precizní manévrování nad terénem. Loï je klíèová pøi rozmis»ování armády, pøi rychlých útocích nebo pøi pøevá¾ení posil. Dropship je vybavena speciálními uzávìry, díky nim¾ je schopna velmi rychle vylo¾it náklad, pìchotu nebo tanky. Prakticky bìhem nìkolika sekund, kdy se loï vznáší nìkolik centimetrù nad povrchem, mù¾e být všechen náklad vylo¾en a loï mù¾e odletìt z potencionálnì nebezpeèné situace. Stejnì tak rychlé je i nakládání, tak¾e odvá¾ní piloti dropshipù mnohdy vytáhly spojenecké jednotky, jak se øíká : „ze srabu“. Dropship má i pøistávací ly¾e, ale vìtšinou se pouze vznáší nad povrchem. Loï není schopná nadsvìtelného letu a na vìtší vzdálenosti je pøepravována Cargoshipy nebo Battlecruisery . Standardnì nejsou Dropshipy vybaveny zbranìmi, aby mohly pojmout co nejvìtší náklad.


Assault Dropship - Ozbrojený transport

Can I take your orders ?

K vidìní : nikde

Assault Dropship je modernìjší a je urèena k dopravì jednotek do nepøátelského území. Je vybavena kulomety, které bývají montovány po dvojicích : vpøedu, vzadu a na ka¾dém køídle. Pokrývají tak 360 stupòový prostor pod lodí a umo¾òují vyèištìní pøistávací plochy od slabších nepøátelských jednotek. Výsadek má pak lepší pozici. Assault Dropship nese velmi málo munice a kulomety jsou umístìny hlavnì na spodní èásti trupu, co¾ vyluèuje jejich pou¾ití proti vzdušným cílùm. Loï tedy mù¾e zpùsobit tì¾ké škody Zerglingùm , Hydraliskùm popø. terranské pìchotì, ale na to, aby poškodila opancéøované cíle, nese málo støeliva.


Medivac Dropship - Lékaøský/evakuaèní transport

 

K vidìní : V SC2

Dropship vybavená pro léèení vojákù pøímo bìhem boje.


Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky