Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Ghost – Agent Špioná¾/Rozvìdka/Kontrarozvìdka

Somebody called for an exterminator ?

K vidìní : Ve høe

Dùle¾ité údaje:
 • Váha cca 90kg
 • Rychlost pohybu a¾ 40 kmph
Výbava a schopnosti:
 • Lehký terranský pancíøLìhké pìchotní brnìní - ochraný oblek
 • puška25mm C-10 kartáèová puška  + 4x 40 nábojù
 • granáty6x BE3 pøíchytný granát  nebo 6x S-15 kouøový granát 
 • .35 Smith + 4x 12 nábojù.35 Smith + 4x 12 nábojù
 • Osobní maskovací zaøízení Osobní maskovací zaøízení 
 • E11 Lockdown zaøízení + lockdown nábojeE11 Lockdown zaøízení + E16 lockdown náboje 
 • Zamìøovací laserZamìøovací laser
 • Oèní implantátyOèní implantáty
 • Moebius reaktor Moebius reaktor 

Ghosti se rekrutují z lidí s vysokým psionickým i fyzickým potenciálem. Od dìtství jsou trénováni, aby usmìrnili své psionické schopnosti ke zvýšení pøirozené síly a odolnosti. Nìktìøí obzvláštì nadaní jedinci ovládají telepatii, telekinezi, nebo jsou dokonce schopni ovládat myšlení jiných lidí [1]. Kvùli bezpeènostním opatøením jsou však všem ghostùm chirurgicky implantovány psionické tlumièe. Jsou vybaven lehkým skafandrem nového typu modifikovaným pro potøeby individuálního ghosta. Tento èerný skafandr, aè není tak robustní jako mariòácký, poskytuje dobrou ochranu. Stejnì jako ostatní skafandry je i tento vybaven podporou ¾ivota a NBC ochranou. Skafandr je protkaný psi-citlivými umìlými svalovými vlákny. Díky nim je bì¾ný ghost odolnìjší, silnìjší a rychlejší ne¾ by» i dobøe trénovaný èlovìk [1]. Svìtlomety jsou nahrazeny citlivou optikou na helmì, proto¾e svìtlo by ghosta prozradilo pøi tajných misích, které jsou jeho primárním úkolem. Helma má zabudované rùzné druhy senzorù a èidel. Mezi její funkce patøí napø. termovize, infrabrýle/zesilovaè svìtla, dalekohled a multifunkèní HUD. Ghost je tak schopný vidìt v jakémkoliv prostøedí nebo i za úplné tmy a pøitom je sám nevidìn. Ghosti prochází velmi tì¾kým tréninkem, a tak jsou velmi obratní a mohou se pohybovat velmi rychle i po obtí¾ném terénu.

Jsou vyzbrojeni speciálními 25mm C-10 „kartáèovými“ nebo modernìjšími BOSUN FN92 puškami. Tyto dalekonosné ostøelovaèky (dostøel cca 2km) [2] pou¾ívají podobnou munici jako mariòácké pušky, ale mají ni¾ší kadenci. Ta je kompenzována mo¾ností velmi pøesnì zamíøit a neutralizovat tak nepøítele jedním výstøelem. Sekundární výzbroj tvoøí tlumená poloautomatická pistole Smith .35 a ruèní kouøové granáty S-15 , pøíchytné granáty BE3 nebo i normální støepinové .

Mezi primární a nejobávanìjší schopnosti ghosta patøí maskování . Jedná se o personální maskovací zaøízení umístìné na skafandru a ovládané poèítaèem na høbetu ruky. Toto zaøízení je schopno bìhem pár sekund ghosta zcela zneviditelnit. V závislosti na stavu baterií mù¾e zùstat maskován i nìkolik hodin. Je pouze nìkolik zpùsobù, jak maskovaného ghosta zamìøit. Napø. pomocí dru¾ice, senzorové stanice, detektoru atp. Maskovaný ghost mù¾e støílet i pou¾ívat své ostatní speciální schopnosti. Tedy pokud bude dostateènì šikovný, ¾e se vyhne pøípadné, naslepo vedené, opìtované palbì. Má se za to, ¾e aè vìtšina Zergù maskovaného ghosta nevidí, tak jsou schopni vycítit jeho pøítomnost.

Další schopností ghosta je uzamknutí . Ghost nese nìkolik (a¾ deset) pøíchytných miniraket, které mù¾e vystøelovat z podvìsného odpalovaèe na své pušce. Dolet tìchto raket je zhruba 100 m [2]. Raketa se pøi výstøelu nabije urèitým mno¾stvím energie z ghostových baterií a kdy¾ dosáhne cíle, pøichytí se na nìm. Pøichycená støela zaène emitovat silné elektro-magnetické pole, které paralyzuje zasa¾enou jednotku. Funguje to ovšem pouze na mechanické jednotky, nebo jednotky pou¾ívající elektroniku. Na Zergy nemá toto pole ¾ádný vliv. Ovšem úèinkuje na všechny protosské jednotky, proto¾e všechny pou¾ívají více èi ménì elektroniku. Pokud je zasa¾enou jednotkou létající jednotka, vìtšinou se zøítí na zem, a tak je znièena [3]. Doba, o kterou je jednotka paralyzována je závislá na velikosti jednotky a nabití ghostových baterií. Èím vìtší je zasa¾ená jednotka, v tím vìtším polomìru musí raketa emitovat pole, a tak se rychleji vybije. Napøíklad zasa¾ený tank je obvykle paralyzován po dobu nìkolika minut.

Další schopností ghosta je navádìní jaderných støel . Ghost nese laserový zamìøovaè a mù¾e pøesnì „oznaèit“ cíl pro atomovou bombu. Jakmile vystøelená raketa zachytí navádìcí signál, automaticky se zamìøí na cíl. Pokud po dobu zamìøování nìco signál pøeruší, raketa pokraèuje v pùvodní dráze, co¾ je ovšem vìtšinou mimo urèený cíl, nebo mù¾e být znièena operátorem, pokud je nebezpeèí, ¾e by dopadla na vlastní jednotky. Terrani disponují nìkolika druhy taktických termonukleárních hlavic. Pøes velmi lehké s minimální nálo¾í (kt), a¾ po ultra tì¾ké s nadstandardním poètem nálo¾í (desítky Mt). Nedávno zaèali Terrani pou¾ívat i drop-pody s mariòáky, které mohou být shozeny na bitevní pole a navádìny stejným zamìøovacím laserem [1]. Všechna ghostova zaøízení jsou napájena z centrálního Moebius reaktoru .


Reference:

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky