Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

G-12 Goliath combat walker– útoèný kráèející tank

Goliath on-line

K vidìní : Ve høe a napø. v animace the Ambush

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 12-16 tun
  • Rychlost pohybu a¾ 50 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Støední pancéøováníStøední pancéøování
  • 8mm C-17 Gauss karabina + 250 nábojù8mm C-17 Gauss karabina + 250 nábojù
  • 2x 30mm Autokanóny + 2x 10 000 nábojù2x 30mm Autokanóny + 2x 10 000 nábojù (Goliath)
  • 2x dvojité plazmové plamenomety2x dvojité plazmové plamenomety (Hellmaker)
  • 2x odpalovaè Hellfire raket2x odpalovaè Hellfire raket + 2x 20 raket (typ G-12)
  • 2x20 odpalovaèù Hellfire raket2x20 odpalovaèù Hellfire raket + 2x 20 raket (typ G-13)
  • 2x odpalovaè Incinerator raket2x odpalovaè Incinerator raket + 2x 20 raket (Hellmaker)
  • Charon boostersCharon boosters (typ G-13)

Terranský kráèející tank. Vysoký zhruba 6m. Pùvodnì byl vyvinut LarsCorp Technologies pro Kel-Morianský kombinát . Pohybuje se po dvou mechanických tì¾ce opancéøovaných nohách. Právì nohy jsou toti¾ nejzranitelnìjším místem. Spousta nepøátel útoèících na blízko toti¾ na hlavní tìlo nedosáhne a navíc Goliath bez nohy je nepohyblivý a tudí¾ bezbranný. Goliath se mù¾e oproti pìchotì pohybovat dost rychle i v èlenitém terénu a je schopný pøekonat stoupání a¾ 45 stupòù. Mù¾e se pohybovat i ve vakuu, ale nemá trysky, a tak se musí spoléhat pouze na své magnetické nohy. Goliath nese jednoho pilota. Mezi vybavení pilota patøí lehké brnìní, lehká pøilba, s kyslíkovou maskou a vysílaèkou, a puška C-17 pro vlastní bezpeèí. Goliáš je vybaven dvìma reflektory, filtrem vzduchu, NBC ochranou, podporou ¾ivota a pilotní digitální HUD obrazovkou na ovládací desce.Výzbroj tvoøí dvojité 20mm nebo 30mm autokanóny . Co¾ jsou velkorá¾ní zbranì schopné rozcupovat pìchotu, ale i znièit menší stavbu. Sekundární výzbroj tvoøí Hellfire rakety urèené proti vzdušným cílùm (aèkoliv mohou být s omezenou úèiností pou¾ity i proti pozemním cílùm) Goliath nese dva odpalovaèe a dva svazky po dvaceti raketách. Tyto vysoce explozivní rakety jsou dalekonosné (25km), mají vlastní pohon a navádìcí systém, díky kterému jsou excelentnì pøesné. Aby byly zbranì pohyblivìjší, je celá vrchní èást Goliáše spojena s nohami toènou, tak¾e Goliath mù¾e jít a míøit rozdílnými smìry. Goliath mù¾e v m¾iku srovnat se zemí celou stavbu, nebo sestøelit nepøátelské stíhaèe. Je však neefektivní proti malým cílùm. Mù¾e sice støílet naslepo s ohromnou úèinností, ale tlupa Zerglingù se mu v¾dy dostane na kù¾i.


G -13 Goliath combat walker– pokroèilý útoèný kráèející tank

Goliath on-line

K vidìní : V animaci UED Victory report

Mírnì vylepšená verze pùvodního Goliatha, kterou pou¾ívá UED . Liší se raketovým odpalovacím systémem. Zatímco G-12 má dva odpalovaèe a dva zásobníky, G-13 nemá ¾ádné zásobníky tzn. ¾e ka¾dá raketa má svùj vlastní odpalovaè. Všechny rakety jsou tedy rovnou pøipraveny k odpálení. Výhoda tohoto systému spoèívá v nulové dobì nutné k pøebití raketometu a schopnosti vystøelit celou salvu najednou. UED rakety jsou také vybaveny posilovacím zaøízením, které zvìšuje dostøel - Charon booster


G-12HM Hellmaker – Podpùrný kráèející tank

Forger here

K vidìní : Nikde, vymyšlená jednotka

Raynorovou skupinou upravený Goliath. Platí pro nìj vše co bylo napsáno u Goliatha, pouze má místo autokanónù namontovány dvojité plamenomety . Je tak mnohem úèinnìjší proti pìchotì, ale neúèinný proti obrnìným cílùm a stavbám. Místo Hellfire raket má Incinerator rakety , které nesou napalmové hlavice a mají menší dostøel ne¾ rakety Hellfire (10 km). Jejich výbuch je naprosto devastující pro všechny pìší jednotky a speciálnì pro Zergy. Právì proti Zergùm je Hellmaker zamìøený. Jediný Hellmaker mù¾e rozpoutat v zergské základnì neuvìøitelné ohnivé peklo. Avšak v¾dy se doporuèuje spolupráce s ostatními jednotkami, proto¾e G-12HM je bezbranný proti vzdušnému útoku a málo úèinný proti silným pancíøùm.


Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky