Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Light infantry – Lehká pìchota

 

K vidìní : V SC:Ghost

Dùle¾ité údaje:
 • Váha : cca 90kg
 • Rychlost pohybu : a¾ 30 kmph
Výbava a schopnosti:
 • Lehké brnìní
 • 8mm C-14 "Impaler" Gauss rifle
 • nebo
 • Automated Chaingun
 • nebo
 • Armored Flak Gun
 • nebo
 • Torrent SR 8 Shotgun
 • 6x BE3 Sticky Grenades
 • Demaskovací zaøízení

Lehká pìchota se pou¾ívá v zázemí, kde nehrozí velké nebezpeèí. Nemá tì¾ké brnìní jako mariòáci, ale mù¾e být vybavena širokou paletou zbraní a nástrojù. Vyzbrojena mù¾e být gauss puškou, brokovnicí, kulometem nebo flak dìlem a pøíchytnými granáty. Tyto granáty je mo¾né lehce pou¾ít jako miny a umístit je napøíklad na stìny budov, nebo nepøátelskou techniku. Nìkteøí vojáci také mohou nést pøenosné zaøízení k detekci neviditelných jednotek. Lehká pìchota mù¾e také pilotovat vìtšinu bojové techniky [1].


Reference:
 • [1] - SC:Ghost web

Galerie: