Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Marine – Obrnìný pìchotní výsadkáø

You want piece of me, boy ?

K vidìní : Ve høe a v animaci Battle on the Amerigo

Dùle¾ité údaje:
 • Váha : cca 1200kg [1]
 • Rychlost pohybu : a¾ 36 kmph [1]
Výbava a schopnosti:
 • Lehký terranský pancíøLehké pìchotní brnìní CMC - 300/400/400A energozbroj
 • 8mm C-14 8mm C-14 "Impaler" Gauss puška
 • 12x A-10 tøíštivé granáty12x A-10 tøíštivé granáty
 • .45 Magnum Flak pistol + 4x 12 nábojù.45 Magnum Flak pistol + 4x 12 nábojù
 • StimpackyStimpacky
 • 10x 250 U-238 Shells10x 250 U-238 nábojù
 • Balistický štítBalistický štít

Standardní terranský voják, který je rekrutován z rùzných kriminálníkù a rebelù, kteøí prošli nuceným procesem neurální resocializace. Osvobozeni od svých pøedchozích závazkù a ideologií, brání tito nebojácní vojáci zájmy lidstva. Mariòák je vybaven pìchotním skafandrem øady CMC (300,400 nebo 400A) . Standardní výzbroj mariòáka tvoøí 8mm C-14 „Prorá¾eè“ Gaussova puška a deset zásobníkù støeliva po 250 nábojích. Ke zbrani mù¾e být pøipevnìn 40 mm podvìsný granátomet , který umo¾òuje støílet tøíštivé granáty A-10, které tvoøí sekundární výzbroj mariòáka [2]. Mariòák jich mù¾e nést a¾ 12. Mariòák mù¾e granát hodit a nebo ho odpálit z granátometu. Doplòkovou výzbroj mù¾e tvoøit poloautomatická pistole Magnum .45, která je však oproti kulometu znaènì neefektivní. V poslední dobì také nìkteré frakce vybavují mariòáky štíty, které jim zvyšují odolnost proti nepøátelské støelbì.


Reference:
 • [1] - Model mariòáka od Academy
 • [2] - napø. animace Battle of the Amerigo

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky