Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Medic – Polní lékaø

Where does it hurt ?

K vidìní : Ve høe

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 1300kg
  • Rychlost pohybu a¾ 30 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Lehký terranský pancíøLìhké pìchotní brnìní CMC - 500 energozbroj 
  • .45 Magnum Flak pistol + 2x 12 nábojù.45 Magnum Flak pistol + 2x 12 nábojù
  • Léèení
  • Dekontaminace
  • Vrhaè zábleskévých granátù A-13 
  • Caduceus reaktor 
  • Balistický štítBalistický štít

Jednotka UED  urèená pro ošetøování a rušení negativních úèinkù. Medici jsou vybaveni upraveným skafandrem CMC-500  s podporou ¾ivota, pancéøovaným štítem a nesou velké mno¾ství stimulaèních látek, anestetik, lékù a jiných chemikálií. Ty jsou v pøípadì potøeby schopni podat ostatním vojákùm, a tak jim ošetøit zranìní. Jsou vybaveni také pøenosným regenerátorem tkání, který takøka okam¾itì hojí hluboká rány, regeneruje kosti, svalstvo i poko¾ku. Tento zázrak medicíny a techniky je však závislý na energii z Caduceus reaktoru  a je omezen na velmi krátkou vzdálenost. Skupina medikù podporujících mariòáky  a firebaty  znásobí celkovou sílu skupiny. Medici mají také dekontaminaèní soupravu a mohou tak odstraòovat nìkteré negativní události. Napø. jsou schopni odstranit zergský lep nebo mor, mohou vyléèit ozáøení a zrušit paralýzu vyvolanou temným archonem . Poslední vlastností medika, je schopnost oslepit jakoukoliv jednotku vystøelením optické svìtlice A-13 . Medik nemá ¾ádnou primární útoènou schopnost, tedy nenese ¾ádnou zbraò, ale nìkdy mù¾e být vybaven pistolí .45 Magnum.

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky