Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

TF-620 Nomad - Battlefield Support/Construction

 

K vidìní : V SC2

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 1000 tun
  • Rychlost pohybu v atmosféøe cca 800 kmph (mù¾e se vznášet)
Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ké lodní pancéøováníStøední lodní pancéøování
  • 2 Konstrukèní soupravy

Nomad kombinuje funkce výrobního centra a prùzkumné stanice. Je to letecká jednotka schopná nezávislé èinnosti i v tìch nejt쾚ích podmínkách. Obvykle jsou nasazováni na dohled nad pøedsunutými koloniemi a jejich ochranu proti nebezpeèným místním ¾ivotním formám nebo klimatickým podmínkám. Loï nese širokou paletu senzorového vybavení schopného detekovat maskované, nebo zahrabané jednotky. Pomocí dvou záïových konstrukèních souprav mù¾e Nomad vyrábìt a umis»ovat nìkolik rùzných lehkých defenzivních systémù. Nejbì¾nìjší z nich je dìlová vì¾ , Tato jednoduchá automatická vì¾ je vhodná pro odra¾ení menších nepøátelských organismù. Dominion  pùvodnì poskytoval Nomady jako základní ochranu svým izolovaným základnám, s posádkou tvoøenou obvykle jen místními civilisty. Postupnì se ale Nomad stal i podporou vojenských jednotek, èásteènì nahrazujíc mnohem dra¾ší Vìdecké lodì . [1]Reference:

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky