Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Reaper – Nájezdník

Reapers, move in !

K vidìní : V SC2

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 200kg
  • Rychlost pohybu 60 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Lehký terranský pancíøLehký terranský pancíø
  • 2x P-45 Scythe Gauss Pistole2x P-45 Scythe Gauss Pistole
  • D-8 výbušninyD-8 výbušniny
  • JetpackJetpack
  • StimpackyStimpacky

Reapeøi jsou nejtvrdší kriminálnící vybraní z tìch nejnebezpeènìjších a nejbrutálnìjších vìzení. Potenciální mariòáci , kteøí jsou nezvladatelní i po resocializaci jsou posláni do systému Torus, kde jsou trénováni Reapeøi. Tito vojáci jsou chemicky upraveni, aby byli ještì agresivnìjší pøedtím, ne¾ jsou podrobeni týdnùm brutálního výcviku v boji na malém prostoru a v pou¾ívání jetpacku. Reaperovi, který pøe¾ije dva roky slu¾by je udìlena amnestie a je propuštìn. Nicménì v pìti letech slu¾by Reaper Corps nemají ani jediného vojáka, který by pøe¾il déle, ne¾ 6 mìsícù. Reapeøi jsou vybaveni dvìma dvojitými rychlopalnými gauss pistolemi P-45 , které pøesnì zapadají do jejich motta "Udeø rychle, udeø tvrdì". Proti vìtším cílùm mohou být vybaveni nebezpeènými nestabilními výbušninami Deuterium-8 . Reapeøi jsou jen lehce pancéøováni a nejsou urèeni do otevøeného boje. Rovnì¾ jsou vybaveni dýchacím pøístrojem, tak¾e mohou být pou¾iti i ve vakuu. Klíè k jejich úspìchu le¾í v jejich jetpacích, které jim poskytují vysuký stupeò pohyblivosti. Mohou padat z velkých výšek, pøeskakovat pøeká¾ky, øeky atp. Jejich taktika spoèívá v udeø-a-uteè nájezdech, pøevá¾nì proti nepøátelským budovám, nebo tì¾bì a vìtšinou se stahují døív, ne¾ nepøítel mù¾e adekvátnì reagovat. Stejnì jako ostatní útvary pìchoty mohou být i Reapeøi vybaveni stimpacky [1].


Reference:

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky