Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Science vessel – Mobilní výzkumná stanice

Explorer reporting

K vidìní : Ve høe a napø. v animaci Battle on the Amerigo

Dùle¾ité údaje:
  • Váha stovky tisíc tun
  • Rychlost pohybu relativnì neomezená (létá pouze ve vesmíru)
Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ké lodní pancéøováníTì¾ké lodní pancéøování
  • Defenzivní matrice
  • Ozaøovaè
  • EMP rakety
  • Titan reaktorTitan reaktor
  • 4x Warp motor3x Warp motor
  • 4x hlavní motory4x hlavní motory

Výzkumné stanice byly pùvodnì urèeny pro zkoumání rùzných vesmírných fenoménù a anomálií. Nenesou ¾ádnou výzbroj, ale jsou vybaveny vyspìlými senzory, detekèním vybavením a rùznými speciálními pøístroji. Kdy¾ se však objevily konflikty s mimozemskými rasami, byly tyto stanice povolány jako podpora a pro vedení elektronické války. Stanice má tvar zploštìlého rotaèního elipsoidu o prùmìru cca 500m a po obvodu má ètyøi nosníky. Uprostøed elipsoidu nahoøe je umístìn centrální otoèný kokpit spolu s nìkolika polohovacími satelity a anténami. Velitelská sekce lodi je v pøípadì nebezpeèí odpojitelná. Ve spodu stanice je pak nìkolik dalších senzorù, antén a vysílaèù. Stanice není schopná atmosférického letu, a tak je po dobu boje umístìna na orbitì planety. Hlavní úlohou stanice je detekce jakýchkoliv maskovaných, neviditelných èi podzemních jednotek jak na povrchu planet, tak v atmosféøe a ve vesmíru. Stanice však mù¾e navíc poskytnout excelentní podporu jednou ze svých speciálních schopností.

První takovou schopností je defenzivní matrice. Výzkumy energetických polí vedl k vynálezu tohoto energetického ochranného štítu. Výzkumná stanice mù¾e toto pole vytvoøit okolo jakékoliv jednotky a poskytnout jí tak podobnou ochranu, jakou poskytuje protosský štít . Je zde však nìkolik rozdílù. Štít je pouze doèasný a po èase sám zmizí. Neregeneruje se a nejde dobíjet. Navíc neposkytuje úplnou ochranu a èást energie, vìtšinou kinetické,prochází skrz. I tak však štít poskytuje nadstandardní ochranu, která mù¾e být v bitvì rozhodující.

Další schopností je ozáøení. Ozáøená jednotka po urèitou dobu emituje silnou radioaktivitu, která zraòuje nejen jednotku samou, ale i jednotky v okolí. Funguje to pouze na biologické jednotky a biologické jednotky uvnitø nìjakých vozidel jsou èásteènì chránìny. Ozáøení je úèinné proti terranské a protosské pìchotì a je naprosto devastující proti všem druhùm Zergù a dokonce i proti jejich stavbám. Ozáøení však mù¾e odstranit medik .

Poslední schopností stanice je elektro-magnetická pulzní šoková vlna (EMP). Stanice mù¾e odpálit malou støelu, která po dopadu uvolní EMP vlnu, ta do vzdálenosti nìkolika desítek metrù zlikviduje veškeré energetické rezervy. Vysaje tak energii všem jednotkám, které jsou na ní závislé a naprosto vyèerpá štíty všem protosským jednotkám. Samotná výzkumná stanice je však proti úèinkùm EMP imunní. Jako je ozáøení extrémnì úèinné na Zergy, tak je EMP støela úèinná na Protossy. Všechny schopnosti stanice jsou závislé na Titan reaktoru umístìném ve støedu lodi. Stanice je schopná nadsvìtelného letu. Posádku, která má obvykle cca 50 èlenù, tvoøí vìtšinou vìdci a technici.


Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky