Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

T-280 SCV – SpaceConstructionVehicle

Reporting for duty

K vidìní : Ve høe

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 3 tuny
  • Rychlost pohybu 15 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Støední brnìní
  • Fúzní øezák
  • Opravárenská souprava
  • Stavební souprava
  • Jetpack

Jedná se o tì¾ký skafandr vybavený systémem podpory ¾ivota, který je øízen jedním mu¾em. SCV je schopný pohybu ve vesmíru. Pohyb umo¾òuje pár trysek umístìných na zadní èásti skafandru. Po povrchu planet se SCV pohybuje pomocí mechanických konèetin. V pøípadì nutnosti se mù¾e vznést i trochu nad zem, nebo urychlit svùj pohyb tryskami. Energii pro pohon dodávají dva malé reaktory . SCV má filtr vzduchu, ètyøi silné svìtlomety, vysílaèku a tøi dùle¾ité soupravy : opraváøskou , tì¾ební a stavební. Opraváøská souprava je zabudovaná v levé "ruce" a obsahuje sváøeèku atd. Tì¾ební souprava je v pravé "ruce" a obsahuje fúzní øezák minerálù. Stavební souprava je v obou "rukou" , obsahuje sváøeèku a rychlošroubovák. SCV je schopný tì¾it minerály, pøevá¾et náklad, øezat kovy, opravovat stroje a budovy a stavìt budovy. SCV je pomìrnì robustní a má støednì silný pancíø. V pøípadì nutnosti mù¾e SCV pou¾ít svùj fúzní øezák i jako zbraò. Maximální nosnost nákladu je jedna tuna.

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky