Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

AAV-5 Arclite siege tank – Mobilní dìlostøelectvo

Identify target

K vidìní : Ve høe

Dùle¾ité údaje:
 • Váha cca 70 tun
 • Rychlost pohybu 90 kmph
Výbava a schopnosti:
 • Heavy vehicle platingTì¾ké pancéøování
 • 2x 80mm Arclite cannons2x 80mm PPG-7 Arclite plasmové dìlo [1] + 200 HEAP Granátù
 • 120mm Arclite shock cannon120mm Arclite šokové dìlo "Mjolnir"  [1]
 • Assault cannon + 4000 Rounds flamethrower Kulomet + 4000 nábojù nebo plazmový plamenomet  (dohromady 3 zbranì)
 • 8mm C-17 " Gauss puška3x 8mm C-17 Gauss karabina  (posádka) + 9x 250 nábojù

Tì¾ce pancéøovaný tank. Pohání ho støednì velký reaktor . Tank má tøíèlennou posádku : øidièe, støelce a velitele/navigátora. Posádka je vybavena støednì tì¾kým brnìním s pøilbou a vysílaèkou. Pro všechny pøípady jsou v tanku tøi karabiny C-17  (zkrácená verze bì¾né pušky C-14). Tank samotný je vybaven kyslíkovými nádr¾emi, filtrem vzduchu, NBC ochranou, podporou ¾ivota, dvìma reflektory a zamìøovací digitální obrazovkou pro støelce. Pohybuje se po ètyøech pásech a proto se mù¾e pohybovat i v tì¾kém terénu (ovšem ne tak tì¾kém jako Goliath ) napø. po poušti, v ba¾inách nebo na snìhu. Tank mù¾e pøekonat i 65 stupòové stoupání. Vì¾ tanku je osazena dvìma Arclite dìly. Tato 80mm dìla  jsou primárnì urèena pro boj na krátkou vzdálenost. Jejich úèinnost je v takovémto pøípadì fatální pro jakýkoliv cíl. Munice je HEAP (High explosive armour piercing). Tedy vysoce výbušná protipancéøová. Tato dìla by však mohla mít problém se zamìøováním rychle se pohybujících pozemních cílù. A tak je tank vybaven ještì nìkolika nosièi, na kterých mohou být upevnìny kulomety nebo plamenomety  (nahoøe na pøídi mezi pøedními pásy, na vì¾i a na zádi).  Pùvodnì se uva¾ovalo, ¾e se k výzbroji tanku pøidá dvojitý odpalovaè raket a tank tak bude univerzální, ale bylo rozhodnuto, ¾e tank bude slou¾it i jako dìlostøelectvo a bude tedy více specializovaný. Tank je tedy bezbranný proti vzdušnému útoku. Místo odpalovaèù raket, bylo k tanku pøidáno 120mm šokové Arclitové dìlo . Tato dalekonosná, vysoce úèinná zbraò vy¾aduje pøi svém pou¾ití, aby tank stabilizoval svou polohu vysunutím podpìr. Šokové dìlo je na druhé stranì vì¾e tanku, ne¾ na které jsou 80 mm dìla. Toto dìlo vystøeluje svazek nìkolika HEAP nábojù najednou po balistické køivce. Tank má v tomto pøípadì dostøel nìkolik desítek km. Zásah šokovým dìlem má znaèný rozptyl, ale ohromnou úèinnost.Crucio siege tank – Mobilní dìlostøelectvo

Identify target

K vidìní : V SC2

Dùle¾ité údaje:
 • Váha cca 90 tun
 • Rychlost pohybu 90 kmph
Výbava a schopnosti:
 • Heavy vehicle platingTì¾ké pancéøování
 • 2x 80mm Arclite cannons2x 90mm dìlo  + 200 HEAP Granátù
 • 120mm Arclite shock cannon120mm Arclite šokové dìlo 
 • Assault cannon + 4000 Rounds flamethrower Kulomet + 4000 nábojù nebo plazmový plamenomet  (dohromady 3 zbranì)
 • 8mm C-17 " Gauss puška3x 8mm C-17 Gauss karabina  (posádka) + 9x 250 nábojù

Nový typ siege tanku. Podvozek byl zásadnì pøestavìn - pøibyl tøetí pár pásù po stranách a ostatní pásy jsou rozta¾itelné, aby mìl tank pøi støelbì lepší stabilitu. Crucio má t쾚í pancéøování a místo 80mm dìl má 90mm. Sekundární výzbroj je soustøedìná do tøí menších vì¾í - jedné na zádi a dvou po stranách na pøedních pásech. Ostatní charakteristiky jsou podobné pùvodnímu modelu. [2]Avada Kedavra siege tank – Mobilní dìlostøelectvo

Identify target

K vidìní : Na Samwisovì artworku

Dùle¾ité údaje:
 • Váha cca 200 tun
 • Rychlost pohybu 70 kmph
Výbava a schopnosti:
 • Heavy vehicle platingTì¾ké pancéøování
 • 2x 80mm Arclite cannons2x 120mm dìlo  + 200 HEAP Granátù
 • 120mm Arclite shock cannon250mm Arclite šokové dìlo 
 • Assault cannon + 4000 Rounds flamethrower Kulomet + 4000 nábojù nebo plazmový plamenomet  (dohromady 8 zbraní)
 • 8mm C-17 " Gauss puška3x 8mm C-17 Gauss karabina  (posádka) + 9x 250 nábojù

Prototyp supertanku. Tento tank je zhruba dvojnásobnì dlouhý, oproti pùvodnímu Arclite tanku a mnohem mohutnìjší. Podobnì jako Crucio má tøetí pár pásù. [3] Mohutná vì¾ nese dvì 120mm dìla a doká¾e se transformovat v 250mm dìlo. Kromì toho je trup tanku osazen 8 menšími vì¾emi, [3] které mohou nést kulomety, nebo plamenomety. Tank nebyl nikdy uveden do výroby, proto¾e byl nahrazen projektem Thor .

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky