Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Stinger – Vozidlo

Yeah

K vidìní : V SC:Ghost

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 1200kg
  • Rychlost pohybu 160 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Light vehicle platingLehké pancéøování
  • Kulomet35mm HE dìlo [2]+ 4000 nábojù

Stinger je robustní a všestranný jeep. Jeho šest kol a vysoký podvozek mu dává lepší stabilitu pøi projí¾dìní obtí¾ným terénem a èiní ho ideálním pro transport a podporu. Terénní kola mají rozmìry cca 100x40cm a jsou uchycena zcela nezávisle. Pøední náprava umo¾òuje zatáèení. Na pøídi jsou umístìna pøíïová svìtla a masivní nárazník, který dovoluje vozidlu prorá¾et zátarasy. Pod nárazníkem je umístìn naviják. Kapota je v podstatì otevøená a øidiè je chránìn vyztu¾eným rámem a malou støechou, na které jsou dva další svìtlomety. Z motoru, který rozvádí sílu do všech šesti kol, a který je umístìn vpøedu, jsou vyvedeny dva výfuky nasmìrované dozadu nad blatníky zadních náprav. Na zádi je také umístìna anténa. Stinger uveze øidièe a støelce, který jede na zádi a ovládá namontované útoèné dìlo. Dìlo má pancéøové desky, které poskytují støelci èásteèné krytí. Jeep je vybaven hasicím pøístrojem, palivovým kanistrem a nìkolika brašnami na další vybavení, popø. munici. Po celé kapotì jsou úchyty, které umo¾òují, aby Stinger vezl nìkolik dalších vojákù, pokud je to nutné. Stinger konstrukènì vychází ze staršího dvoumístného ètyøkolového vozidla Ranger, které se pou¾ívalo pøi patrolách [1].


Reference:

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky