Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Thor – ultimátní tì¾ký útoèný mech

 

K vidìní : V SC2

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 600 tun
  • Rychlost pohybu 30 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Støední terranský pancíøTì¾ký terranský Neosteel pancíø
  • 2x dvouhlavòový èástièový urychlovaè "Thorovo kladivo" 
  • 4x 250mm ostøelovací dìlo

Projekt Thor byl utajovaný u¾ od poèátku. Umojanští agenti byli první, kteøí zjistili, ¾e Dominion vyvíjí nìjakou novou tajnou zbraò. Simonsonovi munièní továrny na Korhalu IV byly zcela izolovány, aby nemohly uniknout ¾ádné informace. Thor je cca 16m vysoký mech, pohybující se po dvou masivních nohách. Tì¾ké Neosteel pancéøování je odolností srovnatelné s tím, které se pou¾ívá na lodích. Na trupu jsou dvì pa¾e, zakonèené dvojitými èástièovými urychlovaèi , které slou¾í jako primární zbranì a mohou být pou¾ity i proti leteckým cílùm. Na zádech Thor nese 4 výsuvná 250mm ostøelovací dìla s jejich¾ pomocí je schopen srovnat ze zemí celou základnu. Palebnou silou se vyrovná nìkolika obléhacím tankùm . Mech je tak velký, ¾e je konstruován mimo budovy pomocí SCV [1]. Stroj je øízen posádkou tøí lidí - velitel, pilot a støelec/technik.


Reference:

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky