Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

V-8 R/B-F Valkyrie class Frigate – Raketová/Bombardovací fregata

Valkyrie prepared

K vidìní : Ve høe

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 125 tun
  • Rychlost pohybu v atmosféøe a¾ 2000kmph (mù¾e se vznášet)
Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ké lodní pancéøování
  • 8x odpalovaèù H.A.L.O raket + 8x 60 raket
  • nebo
  • 2x odpalovaèù Medusa bomb + 2x 60 bomb
  • nebo
  • 2x pokladaè maskovaných min Ignition + 2x 60 min
  • Udr¾ovaè warp pole
  • 6x Hlavní motor, stabilizaèní motory

Valkyrie je støednì tì¾ká asi 45m dlouhá fregata s postraními køídly sklopenými pod úhlem 45 stupòù tak, ¾e se jejich roviny protínají v pøímce, rovnobì¾né s pøedozadní osou lodi, nìkolik metrù pod lodí. Je pohánìná šesti malými tryskami umo¾òujícími dobrou manévrovatelnost. Øízena je dvìma piloty, ale v posádce mohou být celkem 4 lidé. Valkyrie nese velký náklad H.A.L.O raket nebo Medusa bomb . H.A.L.O rakety jsou menší verze Gemini raket, urèené pro menší cíle a s dostøelem cca 10 km. Tyto rakety nezasahují cíl pøímo, ale vybuchují v jeho blízkosti. Valkyrie má však 8 odpalovaèù, a tak je výsledná síla salvy osmi raket dostateènì silná na jakýkoliv cíl. Rakety se dají pou¾ít jak proti vzdušným cílùm (primární pou¾ití), tak proti pozemním cílùm, ale na pozemní cíle je lepší pou¾ít vysoce tøíštivé Medusa bomby shazované ze dvou pumovnic. Relativnì rychlá a malá fregata je schopná bolestivì zasáhnout jakýkoliv velký cíl, nebo provést nálet masakrující veškeré pozemní jednotky. Odhazovací systém pumovnic udìluje bombám znaènou poèáteèní rychlost, tak¾e je mo¾né je pou¾ít i ve vesmíru, kde nejsou pøitahovány gravitací. Místo Medusa bomb však Valkyrie mù¾e být vybavena protileteckými minami Ignition . Valkyrie je jednotkou UED a jako taková je vybavena speciálním zaøízením, které jí umo¾òuje sdílet warp pole. Samotná Valkyrie není schopná nadsvìtelného letu, ale mù¾e pomocí warp udr¾ovaèe cestovat s jinou lodí napø. s Cargoshipem nebo Battlecruiserem . Tato technologie je jednou z taktických výhod UED. Bohu¾el je udr¾ovaè warp pole pøíliš velký na to, aby mohl být úèinnì montován do Wraithù .

Galerie: