Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Viking – letecká/pozemní podpora

Transform and roll out!

K vidìní : V SC2

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 25 tun
  • Rychlost pohybu (po zemi) 40 kmph
  • Rychlost pohybu (ve vzduchu) 2400 kmph (mù¾e se vznášet)
Výbava a schopnosti:
  • Støední terranský pancíøStøední terranský pancíø
  • 2x Rotaèní kulomet2x Rotaèní kulomet
  • 2x6 odpalovaèù + 2x20 MT50 Lanzer Torpéd2x6 odpalovaèù +2x20 MT50 Lanzer Torpéd
  • 2x tryskový motor2x tryskový motor

Bìhem bojù se Zergy se ukázalo, ¾e Wraithy a Valkyrie jsou ponìkud nemotorné a Goliášové málo mobilní. Terranští in¾enýøi proto pøišli se zcela novým designem. Se zkušenostmi z transformaèních principù obléhacího tanku , Viking byl navr¾en, aby byl pou¾itelný jak proti letectvu, tak jako pozemní podpora. Má schopnost transformovat se z kraèejícího tanku na stíhaèku a naopak. Mù¾e tak doletìt do nepøátelské základny a tam se transformovat do pozemního módu a uniknout tak protiletecké obranì. Nebo mù¾e pøi obranì základny efektivnì pronásledovat letecké útoèníky. Naneštìstí je jen málo pilotù, kteøi jsou schopni ovládat oba módy stroje. V pozemním módu pou¾ívá Viking k boji dva trojhlavòové rotaèní kulomety . Proti leteckým cílùm je vybaven dvìma šestihlavòovými odpalovaèi raket [1].


Reference:

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky