Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Vulture – Vznášedlo

Yeah

K vidìní : Ve høe

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 1 tuna
  • Rychlost pohybu 360 kmph [1] (po rovném povrchu)
Výbava a schopnosti:
  • Heavy vehicle platingLehké pancéøování
  • APG-2 "Thumper" [4] vrhaè tøíštivých granátù  + 50 granátù
  • nebo
  • 25mm Laserové dìlo 
  • 3x Spider miny 
  • RATO 3 brokovniceRATO 3 brokovnice  + 50 nábojù
  • Iontové motory

Rychlé víceúèelové gravitaèní vznášedlo. Pohání ho iontové trysky, které napájí malý reaktor . Jedná se o nejrychlejší pozemní jednotku. Její pou¾itelnost sice v horším terénu mírnì klesá, ale na rovných rozlehlých plochách je u¾iteèná napø. jako patrola. Vulture mù¾e v pøípadì nutnosti vzlétnout a¾ do výšky 1,5 metru v závislosti na podlo¾í, ale standardní výška letu je asi 30cm [2]. Vznášedlo mù¾e pøekonat i 70 stupòové stoupání (pokud jdou pøední trysky na minimum a zadní na maximum), popø. i klesání, nebo mù¾e bezpeènì skoèit do propasti hluboké a¾ ètyøi metry. Pokud chce Sup zaparkovat, z podvozku se vysunou tøi podpìry a gravitaèní systémy se vypnou. Vulture je ovládána jedním øidièem. Proto¾e se jedná o otevøené vozidlo, nemù¾e být pou¾ito mimo atmosféru, pokud není pilot vybaven dodateèným skafandrem a kyslíkovou maskou. Pilot je obleèen v lehkém brnìní, mezi jeho další vybavení patøí vysílaèka, filtr vzduchu, pøilba s HUD displejem a jednoruèní brokovnice RATO 3 , která umo¾òuje, aby mohl pilot støílet a pøitom poøád dr¾et jedno øidítko.Osvìtlení zajiš»uje reflektor na pøídi. Ve výzbroji je 50mm vrhaè protipìchotních tøíštivých granátù APG-2 [4], umístìný vpøedu, nebo laserové dìlo [3]. Granáty jsou úèinné jenom proti malým a neobrnìným cílùm. Sup mù¾e být vybaven pokladaèem Pavouèích min  v prostoru za pilotem. Najednou však mù¾e nést max. tøi.

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky