Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

CF/A-17 Wraith class superiority fighter – Vesmírný/atmosférický stíhaè

Transmit coordinates

K vidìní : Ve høe a napø.v animaci Open rebelion

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 16 tun
  • Rychlost pohybu v atmosféøe 3600 kmph (mù¾e se vznášet)
Výbava a schopnosti:
  • Støední pancéøování
  • 3x 25mm Burst lasery  (typ CF/A-17G)
  • 2x20 raket Gemini
  • Lodní maskovací zaøízení
  • Apollo reaktor
  • 1x Hlavní motor, 2x Pomocný motor, Stabilizaèní motory

Všestranná, lehce pancéøovaná, ale tì¾ce vyzbrojená taktická stíhaèka. Wraith je cca 15m dlouhá tøíkøídlá loï, pohánìná jednou hlavní tryskou a dvìmi pomocnými tryskami. Dvì køídla jsou v horizontální poloze a tøetí je vertikálnì polo¾ené pod kokpitem, a tvoøí jakýsi „kýl“ lodi. Køídla jsou zhruba stejnì dlouhá: cca 8m. V hlavní ose, kde se protínají všechna køídla, je kokpit pro jednoho pilota a za ním je umístìna hlavní tryska. Pilot má kombinézu a pøilbu s vysílaèkou, kyslíkovou maskou a oèním krytem s HUD displejem a kompenzátorem osvìtlení. Pøízrak je vybaven systémem podpory ¾ivota, filtrem vzduchu, katapultovacím køeslem pilota, malou HUD obrazovkou na pilotní desce propojenou s HUD displejem, navádìcím radarem a autopilotem. Wraith je schopen letu jak ve vakuu, tak i v atmosféøe.Jedná se o nejrychlejší terranskou loï. Její maximální rychlost mù¾e v atmosféøe pøesahovat i tøi machy. U modelu CF/A-17G tvoøí výzbroj trojice 25 mm impulzních laserù , na ka¾dém køídle jeden. Lasery jsou v malé míøe pohyblivé ve svých závìsech a umo¾òují tak míøení a soustøedìní palby. Výzbroj všech modelù Wraithu tvoøí protivzdušné Gemini rakety . Wraith nese dva svazky po 20 raketách umístìných v závìsech na køídlech. Rakety jsou dostateènì pøesný i silný zpùsob, jak zasáhnout vzdušné protivníky, pokud není mo¾né je trefit lasery. CF/A-17G Wraithy jsou také vybaveny maskovacím zaøízením napájeným z Apollo reaktoru . Wraithy nejsou schopny nadsvìtelného letu a proto jsou na mezihvìzdných letech pøepravovány ve speciálnì upravených Cargoshipech nebo køi¾nících .

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky