Pistole

Pušky

Granáty

Granátomety

Ostatní

Rakety

Raketomety

Miny, Bomby

Lasery

Atomové


Pistole

.45 Magnum Flak pistole

®ádné bli¾ší informace

.35 Smith 

®ádné bli¾ší informace

P-45 Scythe Gauss Pistole 

®ádné bli¾ší informace


Pušky / náboje

8mm C-14 "Impaler" Tì¾ká Gauss puška /U-238 náboje variant A

Standardní výzbroj mariòáka tvoøí 8mm C-14 „Prorá¾eè“ Gaussova puška. Chlazená hlaveò umo¾òuje nìkolik druhù støelby, mezi nimi¾ je plnì automatická støelba s kadencí cca 4000 ran za minutu [1]. Puška je efektivní a¾ do 750 m a má dostøel 1500 m. Zbraò vá¾í nìco pøes dvacet kg, ale mariòák jí ovládá snadno, proto¾e manipulace je ulehèena skafandrem . Bì¾nì pou¾ívaná protipancéøové munice je U238 bezpláš»ová, obohacená uranem a tudí¾ vysoce prùbojná. Alternativou jsou pak explozivní náboje.

Zbraò sama je velmi nenároèná, plnì odolná vùèi korozi a neèistotám. Nevy¾aduje ¾ádnou údr¾bu a je funkèní i ve vakuu. Zásobník je na 350 nábojù a mariòák jich mù¾e nést a¾ deset. Stav zásobníku indikuje digitální ukazatel a výmìna je otázkou nìkolika sekund. Náhradní zásobníky mohou být umístìny v ramenou obleku [2].

Zbraò se dá pøipevnit ke skafandru, tak¾e ji mariòák nemusí dr¾et obìma rukama. CMC poskytuje tlumení nárazu k udr¾ení zbranì v dané poloze i pøi chùzi nebo bìhu. Tato zbraò je schopna prorazit i velmi silný pancíø nebo krunýø. Speciálnì proti Zergùm je extrémnì úèinná. Dopad nábojù Zerga doslova roztrhá na kusy. Ke zbrani mù¾e být pøipevnìn 40 mm podvìsný granátomet, který umo¾òuje støílet tøíštivé granáty A-10, které tvoøí sekundární výzbroj mariòáka. pøípadnì i raketomet.

8mm C-14 "Impaler" Tì¾ká Gauss puška /U-238 náboje variant B

8mm C-14 "Impaler" Tì¾ká Gauss puška /U-238 náboje variant C

8mm C-15 Gauss puška (lodní)

Toto je upravená verze mariòácké pušky, které pou¾ívá stejnou munici, ale je urèena k montá¾i na vozidla a výsadkové lodì . Munice není ulo¾ena v zásuvném zásobníku, ale mimo zbraò a je pøivedena pásovým podavaèem. 

8mm C-17 Gauss puška

Lehká Gauss karabina je standardní zbraní lehké pìchoty . Pou¾ívá stejný druh munice a má stejné technické parametry, jenom je kratší a optimalizovaná pro pou¾ití bez CMC obleku. 

12mm kulomet

®ádné bli¾ší informace

25mm C-10 kartáèová puška variant A

Tyto dalekonosné ostøelovaèky (dostøel cca 2km) pou¾ívají podobnou munici jako mariòácké pušky, ale mají ni¾ší kadenci. Ta je kompenzována mo¾ností velmi pøesnì zamíøit a neutralizovat tak nepøítele jedním výstøelem.

25mm C-10 kartáèová puška variant B

25mm C-20 kartáèová puška

BOSUN FN92 [3]

Touto ostøelovací puškou bývají obvykle vybaveni jenom Ghosti . Má výkonný optický zoom a úèinný dostøel cca 1800m. [3]

Útoèná puška [3]

Útoèná puška. Je relativnì lehká se zásobníkem na 30 ran a mo¾ností dávkované støelby. Mù¾e být také vybavena podvìsným granátometem. Pou¾ívaná munice je protipancéøová. Efektivní dostøel je 750m.[3]

RATO 3 Brokovnice

®ádné bli¾ší informace

Torrent SR 8 Brokovnice [3]

Brokovnice je zbraò na krátké vzdálenosti, která støílí støely s velkým rozptylem, díky kterému je neefektivní na vzdálené cíle, ale velmi úèinná na krátkou vzdálenost. Maximální efektivní dostøel je 100m.[3]

30mm Autocannon

Velkorá¾ní zbranì schopné rozcupovat pìchotu, ale i znièit menší stavbu. Ve výzbroji je mají Goliathy

35 mm HE dìlo [6]

Montované na Stingery .

Automated Chaingun [3]

®ádné bli¾ší informace

Armored Flak Gun [3]

®ádné bli¾ší informace

Gatling cannon

Tøíhlavòový rotaèní kulomet montovaný na Vikingy .


Granáty a nálo¾e

Ruèní tøíštivý granát

Tyto granáty jsou zajištìny proti nechtìnému výbuchu napø. po zásahu zbraní. Odjištìný granát však exploduje po dopadu. Síla granátu je znásobena kovovými šrapnely, které jsou do okolí vr¾eny po vlastním výbuchu. Jedná se však o granát ofenzivní, tak¾e jeho dosah je cca 5 m.

Ruèní D8 nálo¾e

Nebezpeèné nestabilní výbušniny Deuterium-8. Ty mohou být umístìny, nebo hozeny na kratší vzdálenost a explodují po nìkolika sekundách. Pou¾ívají je Reapeøi .

Ruèní BE3 Pøíchytný granát

Pøíchytné granáty. Jsou vybaveny magnetickým mechanismem, který jim umo¾òuje zachytit se na kovové ploše. Granát mù¾e být naèasován, nebo odpálen dálkovì.

Ruèní S-15 Kouøový granát

Kouøový granát urèený ke krytí.

Odpalovaný tøíštivý granát

Tyto granáty jsou zajištìny proti nechtìnému výbuchu napø. po zásahu zbraní. Odjištìný granát však exploduje po dopadu. Síla granátu je znásobena kovovými šrapnely, které jsou do okolí vr¾eny po vlastním výbuchu. Jedná se však o granát ofenzivní, tak¾e jeho dosah je cca 5 m.

A-10 Tøíštivý granát

 

A-13 Zábleskový granát

Tyto svìtlice byly pùvodnì urèeny k osvìtlení bitevního pole. Granát byl upraven k vyzáøení maxima bílého svìtla a UV svìtla. To má za následek velké poškození oèní sítnice, nebo foto-optických senzorù [4]. Tato schopnost je závislá na stavu energie v bateriích. Zasa¾ená jednotka je naprosto slepá a ovlivní to i její detekèní schopnosti. Svìtlice funguje i na senzorová robotická zaøízení. Slepota je vìtšinou doèasná, ale mù¾e být i trvalá pokud není odstranìna medikem .

HEAP Granát

Munice je HEAP (High explosive armour piercing). Tedy vysoce výbušná protipancéøová.


Granátomety

Podvìsný granátomet / Odpalované tøíštivé granáty

Granátomet urèený pro pou¾ití spolu s jinou støelnou zbraní. Umo¾òuje sekundární støelbu. Granát vybuchne po dopadu a má efektivní dosah asi 5m.

APG-2[6] vrhaè tøíštivých granátù / A-10 tøíštivé granáty

Granátomet s vìtším dostøelem, který se montuje na vznášedla Vulture .

Vrhaè zábleskových granátù /A-13 Zábleskový granát

Tyto svìtlice byly pùvodnì urèeny k osvìtlení bitevního pole. Jak odpalovaè, tak granáty však byly upraveny k vyzáøení maxima bílého svìtla a UV svìtla. To má za následek velké poškození oèní sítnice, nebo foto-optických senzorù [4]. Tato schopnost je závislá na stavu energie v bateriích. Zasa¾ená jednotka je naprosto slepá a ovlivní to i její detekèní schopnosti. Svìtlice funguje i na senzorová robotická zaøízení. Slepota je vìtšinou doèasná, ale mù¾e být i trvalá pokud není odstranìna medikem .

80mm Arclite plazmové dìlo / HEAP Granát

Dìla jsou primárnì urèena pro boj na krátkou vzdálenost. Jejich úèinnost je v takovémto pøípadì fatální pro jakýkoliv cíl. Munice je HEAP. Tato dìla by však mohla mít problém se zamìøováním rychle se pohybujících pozemních cílù

120mm Arclite šokové dìlo "Mjolnir" / HEAP Granát

Tato dalekonosná, vysoce úèinná zbraò vy¾aduje pøi svém pou¾ití, aby tank stabilizoval svou polohu vysunutím podpìr. Šokové dìlo je na druhé stranì vì¾e tanku, ne¾ na které jsou 80 mm dìla. Toto dìlo vystøeluje svazek nìkolika HEAP nábojù najednou po balistické køivce. Tank má v tomto pøípadì dostøel nìkolik desítek km. Zásah šokovým dìlem má znaèný rozptyl, ale ohromnou úèinnost.

250mm Bombardovací dìlo / HEAP Granát

V podstatì pouze silnìjší verze pøedchozího dìla. Montuje se na Thory .


Rakety

E16 Lockdown støela

Zbraò je urèena pro Ghosty . Raketa se pøi výstøelu nabije urèitým mno¾stvím energie z ghostových baterií a kdy¾ dosáhne cíle, pøichytí se na nìm. Pøichycená støela zaène emitovat silné elektro-magnetické pole, které paralyzuje zasa¾enou jednotku. Funguje to ovšem pouze na mechanické jednotky, nebo jednotky pou¾ívající elektroniku. Na Zergy nemá toto pole ¾ádný vliv. Ovšem úèinkuje na všechny protosské jednotky, proto¾e všechny pou¾ívají více èi ménì elektroniku. Pokud je zasa¾enou jednotkou létající jednotka, vìtšinou se zøítí na zem, a tak je znièena[5]. Doba, o kterou je jednotka paralyzována je závislá na velikosti jednotky a nabití ghostových baterií. Èím vìtší je zasa¾ená jednotka, v tím vìtším polomìru musí raketa emitovat pole, a tak se rychleji vybije. Napøíklad zasa¾ený tank je obvykle paralyzován po dobu nìkolika minut. Dolet tìchto raket je zhruba 100 m. [3]

GGM Napalm

Tyto malé rakety mohou být ve výzbroji Firebatù . Pokud je raketa vystøelena, mù¾e být firebatem ovládána a øízena bìhem letu. Dolet je cca 1 km. Nese napalmovou hlavici.[3]

GAM Hellfire

Tyto vysoce explozivní rakety jsou dalekonosné (25km), mají vlastní pohon a navádìcí systém, díky kterému jsou excelentnì pøesné.

IM Small Hellfire

IM Hellfire má dolet pouze nìkolik desítek metrù a hlavici úèinnou tak, aby nepoškodila vnitøní prostory.

GGM Incinerator

Incinerator rakety nesou napalmové hlavice a mají menší dostøel ne¾ rakety Hellfire (10 km). Jejich výbuch je naprosto devastující pro všechny pìší jednotky a speciálnì pro Zergy.

GAM Longbolt

GAM Longbolt jsou vysoce dalekonosné (25 km) explozivní rakety, mají vlastní pohon a navádìcí systém, díky kterému jsou excelentnì pøesné.

AAM Gemini

Rakety jsou podobné Hellfire raketám, kterými je vybaven Goliath a mají podobné vlastnosti, ale menší dostøel (15 km). Rakety jsou plnì samozamìøované a po odpálení sledují cíl vysokou rychlostí. Jsou dostateènì pøesný i silný zpùsob, jak zasáhnout vzdušné protivníky. Vyzbrojují se jimy Wraithy

AAM H.A.L.O

H.A.L.O rakety jsou menší verze Gemini raket, urèené pro menší cíle a s dostøelem cca 10 km. Tyto rakety nezasahují cíl pøímo, ale vybuchují v jeho blízkosti a vystøelují šrapnely do širokého okolí. Tyto rakety pou¾ívají Valkyrie

AAM Manticore [6]

Vyzbrojují se jimy bombardéry Grizzly [6]

AGM Backslash Cluster

Tyto malé rakety jsou urèeny proti pozemním cílùm, tak¾e nejsou zamìøované. Vybuchují pøi dopadu a svým výbuchrm poškozují vše v okolí. Dolet je omezen zhruba na kilometr.Tìmito raketami jsou vybaveny Banshee .

AAM MT50 Lanzer torpédo

Rakety urèené proti vìtším cílùm. Ve výzbroji je mají Vikingové .


Raketomety

E11 Lockdown zaøízení / E16 Lockdown støela

Zbraò je urèena pro Ghosty . Raketa se pøi výstøelu nabije urèitým mno¾stvím energie z ghostových baterií a kdy¾ dosáhne cíle, pøichytí se na nìm. Pøichycená støela zaène emitovat silné elektro-magnetické pole, které paralyzuje zasa¾enou jednotku. Funguje to ovšem pouze na mechanické jednotky, nebo jednotky pou¾ívající elektroniku. Na Zergy nemá toto pole ¾ádný vliv. Ovšem úèinkuje na všechny protosské jednotky, proto¾e všechny pou¾ívají více èi ménì elektroniku. Pokud je zasa¾enou jednotkou létající jednotka, vìtšinou se zøítí na zem, a tak je znièena[5]. Doba, o kterou je jednotka paralyzována je závislá na velikosti jednotky a nabití ghostových baterií. Èím vìtší je zasa¾ená jednotka, v tím vìtším polomìru musí raketa emitovat pole, a tak se rychleji vybije. Napøíklad zasa¾ený tank je obvykle paralyzován po dobu nìkolika minut. Dolet tìchto raket je zhruba 100 m. [3]

Mobilní odpalovací systém

Jednoduchý raketový systém montovaný po dvojicích na Goliáše . Odpalovaè je schopen odpálit jednu raketu bìhem 2s. Bìhem této doby je nabíjena další ze zásobníku.

Vícekomorový mobilní odpalovací systém

Pokroèilý raketový systém montovaný na G-13 Goliáše UED . Odpalovaè je tvoøen soustavou 20 nezávislých komor a umo¾òuje odpálení více popø. všech raket simultánnì.

Podlahový odpalovací systém / IM Small Hellfire

Tento raketomet se pou¾ívá v obraných systémech budov. Pokud není aktivní je otoèený smìrem do podlahy a není vidìt. Kdy¾ se aktivuje, otoèí se nahoru a odkryje se dvojitý raketomet. Raketomet je vertikálnì otoèný o 360 stupòù, tak¾e mù¾e lépe zamìøovat cíle. Vystøeluje po dvou malé navádìné rakety. Nabíjení je zajiš»ováno ze zásobníku pod podlahou.

Nástìný odpalovací systém / IM Small Hellfire 

Tento raketomet se pou¾ívá v obraných systémech budov. Je umis»ován ve stìnách. Vystøeluje po dvou malé navádìné rakety. Nabíjení je zajiš»ováno ze zásobníku ve stìnì

Vícekomorový mobilní odpalovací systém

Tento odpalovací systém je ve dvojicích umis»ován na stacionární obrané vì¾e. Ka¾dý odpalovaè má tøi separátnì nabíjené komory. Díky tomu je mo¾né vést velmi rychlou palbou s prùmìrnou kadencí 1 raketa za 0,33s.

Otoèná vì¾[6]

Vyzbrojují se jimy bombardéry Grizzly [6]


Miny/bomby

G Spider miny

Pavouèí miny jsou extrémnì výbušné nálo¾e, které pokud jsou aktivovány, se zahrabou po zem a èekají na nepøítele. Mina má aktivní detekèní systém, který sleduje otøesy v okolí a pokud se vyskytne nepøátelská jednotka, mina vyskoèí ze zemì, nabìhne co nejblí¾e k cíli a vybuchne. Její vysoká úèinnost vìtšinou znièí nebo silnì poškodí jakýkoliv cíl. Nicménì mina nereaguje na vznášející se jednotky, jako jsou samotné Vultury , archoni , proby , droni atd.

S Ignition miny

Tyto miny jsou urèeny pro pou¾ití ve vesmíru. Pokud je mina vypuštìna, zamaskuje se a èeká na cíl. Maskovanou minu je mo¾né odhalit pouze detektorem. Jestli¾e je mina nastavena na aktivní re¾im, skenuje své okolí a vymìòuje si údaje s jinými minami v dosahu. Pokud jedna z min zachytí cíl, vyhodnotí ho a vyšle informaci nejbli¾ším minám. Následnì se aktivuje poèet min vyhodnocený jako dostaèující ke znièení cíle. Miny se dají do pohybu a narazí do cíle. Výhodou tohoto re¾imu je to, ¾e nepøítel nemù¾e minové pole pøekonat pouhým vytvoøením "díry". Nevýhodu je to, ¾e se miny nechají odlákat ze své pozice. Miny však mohou být nastaveny, aby se po urèité dobì bezvýsledného pronásledování vrátily na výchozí pozici. Kdy¾ je mina nastavena na pasivní re¾im, vyhledává cíle pouze v bezprostøední blízkosti nezávisle na ostatních minách. Celé minové pole tak zùstává na stanoveném místì. Je však nebezpeèí, ¾e se nepøíteli takovéto minové pole podaøí prorazit znièením nìkolika min. Pole proto mù¾e být nastaveno na restrukturalizaci, co¾ znamená, ¾e po znièení jedné z min se ostatní pøesunou tak, aby chybìjící minu nahradily. Výsledkem je øidší pokrytí stejné plochy. Valkyrie mù¾e nést a¾ 120 tìchto min. Hustota minového pole závisí na konkrétní situaci. Pøi velké hustotì je prostor menší. Pøi menší hustotì a vìtším pokrytí je však nebezpeèí, ¾e by rychle letící loï mohla polem proletìt. Minová pole se obvykle pou¾ívají k chránìní orbitálních platforem.

Medusa bomby

®ádné bli¾ší informace

B2-C 75lb. Concussion bomby [6]

Vyzbrojují se jimy bombardéry Grizzly [6]


Lasery

25mm pulsní laser

Tìmito lehkými lasery jsou vybaveny moderní varianty stíhaèù Wraith - CF/A-17G , nebo nìkteré Vultury .

50mm pulsní laser

Tìmito lasery jsou vìtšinou osazeny vì¾e na bitevních køi¾nících .

100mm pulsní laser

100mm lasery nesou laserová vì¾e, kterými jsou chránìny nìkteré platformy.


Ostatní

Fúzní øezák

®ádné bli¾ší informace

Plasmový destrukèní plamenomet

Plasmové plamenomety, navr¾ené pro boj na krátkou vzdálenost do 25m [3]. Zbraò pou¾ívá stlaèený, ultra zlehèený gel podobný napalmu s pøímìsí kyslíku. Plamenomet je extrémnì úèinný proti všem biologickým nepøátelùm. Jeho nevýhoda je však v neschopnosti zabít okam¾itì a nemá témìø ¾ádný úèinek proti obrnìným a robotickým cílùm, nebo budovám. Plamenomety jsou vybaveny pøedevším Firebati , ale montují se i na tanky , nebo upravené verze Goliathù .

Yamato dìlo

Odstrašující zbraò, která pou¾ívá magnetické pole k soustøedìní energie malého atomového výbuchu do kohezního paprsku energie. Dìlo však potøebuje znaèné mno¾ství energie, kterou èerpá z centrálního Colosus reaktoru a umo¾òuje tak pou¾ití dìla pouze jednou za urèitý èas. Síla výstøelu je ale neskuteèná. Obzvláštì úèinný je pak na nepøátelské vlajkové lodì nebo stavby, které mohou být znièeny jedním jediným výstøelem. Dìlo je tak obrovské, ¾e je pou¾itelné pouze na bitevních køi¾nících .

Iontové dìlo

®ádné bli¾ší informace

Èásticové urychlovaèe "Thorovo kladivo"

®ádné bli¾ší informace


Atomové zbranì

typ R mezikontinentální - konvenèní motor

   
   Retribution 1 kt (ruèní pou¾ití, samozamìøovaná / laserem zamìøovaná)
   Redeemer   5 kt (lehká, odpalovaná ze sila, navádìná laserem)
   Redemption   20 kt (støední, odpalovaná ze sila, navádìná laserem)
   Reciprocation   100 kt (tì¾ká, odpalovaná ze sila, navádìná laserem)

typ A meziplanetární - warp + konvenèní motor

   
   Abolition 1 Mt (lehká, odpalovaná ze sila, nebo z orbity, samozamìøovaná)
   Armageddon   20 Mt (støední, odpalovaná ze sila, nebo z orbity, samozamìøovaná)
   Apocalypse 60 Mt (tì¾ká, odpalovaná ze sila, nebo z orbity, samozamìøovaná)

typ E experimentální - warp + konvenèní motor

   
   Extinction   100 Mt (posílená tì¾ká, samozamìøovaná)
   Eradication   200 Mt (extrémnì tì¾ká, samozamìøovaná)
   Eclipse 500 Mt (super tì¾ká, samozamìøovaná)

Reference: