Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Extractor

K vidìní : ve høe

Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ký krunýø budov

Extraktor je vlastnì obrovský orgán usazený na vršku vespenového gejzíru a je schopen fungovat bez Creepu . Svou energii získává rozkladem Vespenu ze zøídla, na nìm¾ je postaven. Takté¾ tvoøí ko¾ovité vaky, do kterých plyn uzavírá. Pøeprava tìchto vakù do líhnì, kde jsou zpracovány, je zajištìna Drony . Zergové pou¾ívají Vespenový plyn k vý¾ivì svých urychlených metabolizmù a jako potravu pro urychlený rùst larev .