Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Hatchery - líheò

K vidìní : ve høe

Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ký krunýø budov
  • Produkce larev
  • Evoluce zahrabání
  • Genom Trubce
  • Genom Overlorda
  • Mutace v Lair

Líheò je srdcem Zergské kolonie. Tvoøí se zde Larvy a creep . Larvy jsou produkovány pravidelnì a pohybují se v blízkém okolí líhnì. Líheò je jedna z budov, které mohou být postaveny i mimo creep, proto¾e byla geneticky upravena, aby si sama produkovala vý¾ivu nutnou k vlastnímu rùstu. Minimálnì se podílí na kontrole jednotek, ale je schopna trávit suroviny (minerály a vespene), a pøedávat je Larvám v takovém mno¾ství, jaké potøebují k mutaci. Zároveò má pøístup k základním sekvencím genetického kódu potøebným pro mutaci Dronù , Overlordù , dalších Hatchery, Assimilatoru, Creep Colony , Spawning poolu a Evolution chamber . Líheò také umo¾òuje evoluci, která umo¾ní pozemním jednotkám zakopat se pod zem.

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky