Zrození Zergů

Po neúspěchu s Protossy se Xel'Naga rozhodli začít znova, jako již tolikrát předtím. Blízko středu galaxie nalezli planetu Zerus a rozhodl se, že tentokrát se budou věnovat čisté podstatě místo fyzické stránky, na kterou tak dbali u "prvorozených". Začali s tou nejtitěrnejší formou života na Zeru: miniaturními insektoidy zvanými "Zergové". Ti díky protogenetickým manipulacím přežili masivní ohnivé bouře Zeru a prosperovali. Byt malí, bez zvláštních schopností a bez možnosti měnit okolní prostředí, přizpusobili se a přežili. Vyvinuli si schopnost zavrtat se do masa méně zranitelných stvoření Zeru. Žili z živin obsažených v tekutinách míchy a naučili se paraziticky splynout s hostitelem. Jakmile se naučili ovládat metabolické a anatomické procesy hostitelů, získali možnost přizpůsobovat si své okolí. Jak začali asimilovat více a více druhu, děli se i s původními hostiteli podivné změny. Zergové si je přizpůsobovali podle modelu nejsilnějšího možného druhu. Když už byla škála hostitelů velice pestrá, začali si Zergové vybírat a asimilovali pouze ty nejsilnější, aby si je mohli ještě více přizpůsobit a mít tak jistotu, že zůstanou na vrcholu potravního řetězce. Jakýkoliv druh, na nějž Zergové narazili a jenž byl shledán nehodným asimilace, byl vyhlazen aby byla zachována evoluční čistota. Xel'Naga brzy došli k ohromujícímu zjištění: původní druhy, které zergové asimilovali byly těžko k poznání už po několika generacích jejich nadvlády. Zergové si osvojili schopnost aktivovat a urychlit latentní evoluční procesy uvnitř hostitelů. Hostitelé se stali oběťmi stupňujících se fyzických mutací, jejichž zásluhou jim začaly narůstat všemožné "protipancéřové" ostny, extrémně ostré končetiny a ultra-husté krunýře. Za překvapivě krátkou dobu se z bezmocných červíku stala sjednocená, strašidelně mocná rasa.

Nadvědomí

Xel’Naga, stále přesvedčení, že příčinou jejich nezdaru s Protossy bylo příliš rychlé zvyšování vědomí mladé rasy, se rozhodli pro jinou cestu v případe rašících Zergu. Aby předešli potenciálnímu rozvinutí ega jednotlivců, zorganizovali kolektivní vědomí Zergu do jednotného a sloučeného "Nadvědomí". Nadvědomí se stalo polovědomou bytostí, která představovala základní pudy a cíle všech Zergů. Časem si nadvědomí dokonce vyvinulo základy osobnosti a pokročilého intelektu. Toto Nadvědomí ovládalo každého jednotlivce, ale činilo tak skrze druhotné agenty. Vytvořilo nový druh Zerga, který byl schopen řídit Roj dle jeho rozmaru. Tito Cerebrati byli masivní formou původních insektoidů a byli vytvořeni aby zpracovali a vyplnili každý příkaz Nadvědomí. Každý z nich měl jedinečnou funkci, například "bránit Úl", "hledat potenciální hostitele", "tvořit více válečníku" či "zničit všechen život". Cerebrati byli časem zmocněni tvořit vlastní úly a vydávat a provádět vlastní příkazy a záměry, stále však zůstaly neschopni ignorovat či porušovat příkazy Nadvědomí. Jak byly do Roje začleňovány nové a nové rasy, prodlužoval se i řetězec velení a Cerebrati začali taktéž využívat druhotných agentu. Kvůli akutní obraně a produktivitě úlu se Cerebrati spoléhali na Královny aby dále rozšířily jejich moc nad roji. Královny dohlížely na aktivity Trubců nad zásobovacími liniemi úlu a bděli nad pučícími koloniemi společenstva. V dobách bitvy povolávali Cerebrati Overlordy, aby přímo předávali jejich příkazy myriádám válečníku Roje. Overlordi nejen dopravovali Zergské válečníky do výhně bitev, ale přímo řídili jejich útoky na nepřátele Roje. Stejně jako Cerebrati museli vždy poslouchat Nadvědomí, byly i Královny a Overlodi neschopní neuposlechnout príkazu Cerebratů. Tento přísný a strohý systém velení udržoval roje při maximální, drastické účinnosti. Jak Roj rostl a sílil, obrátilo Nadvědomí své myšlenky ke své vlastní budoucnosti. Uvědomilo si, že v průběhu několika krátkých století jeho rasa asimilovala veškerý život na Zeru. Vědelo, že k dalšímu vývoji Roje bylo bezpodmínečně nutné opustit Zerus. Napnulo své smysly a hledalo něco -cokoliv- co by mu umožnilo dostat se ze Zeru. Příležitost na sebe nenechala dlouho čekat. Rasa kolosálních, vesmírem putujících tvorů prolétala soustavou a Nadvědomí je zavolalo. Přitáhnuti k neplodnému světu tímto majákem vědomí, byli ihned asimilováni do Roje. Super-hustá pokožka a schopnost přežívat ve vakuu rozšířily paletu genomu Zergu. Brzy byli zergští válečníci uzpůsobeni přežít v pustém vesmíru. Xel’Naze neušel tento klíčový moment ve vývoji Zergů. Zergové, i přes extrémní fyzický handicap dokázali nejen přežít, ale i rozvinout čistotu jejich strašlivé podstaty. Xel’Naga věděli, že dosáhli svého cíle.

Pád Xel´Nagů

Hrdost na to, čeho dosáhli, se ukázala osudovou chybou Xel’Nagy. Nadvědomí, pomalu se rozšiřujíc do prázdnoty vesmíru, objevilo mocné planetární lodě Xel’Nagy, majestátně se vznášející ne nebi Zeru. Xel’Naga, stále bedlivě pozorujíc Nadvědomí, byli zhrozeni zjištěním, že Nadvědomí přerušilo jejich psychické spojení a účinně se tak skrylo před jejich zrakem. S potřebou pohltit vše, uvádějící jeho nohsledy do destruktivního amoku, vypustilo Nadvědomí své nyní meziplanetární roje na nepřipravené Xel’Nagy. Starobylá rasa dělala, co mohla aby odrazila stále nové vlny Zergů, ale nakonec byly jejich snahy marné. Vlna za vlnou narážely zergské roje do tvrzených trupu lodí Xel’Nagy bez známek oslabení, únavy či slitování. Během pár hodin přemohli Zergové obranu svých stvořitelu a obrátili celou jejich flotilu v popel. Jak byla velká část rasy Xel’Nagy pohlcena běsnícím, genetickým hurikánem Zergů, získalo Nadvědomí znalosti a vědomosti jejich pánů. Nadvědomí do sebe začlenilo tisíce vědomých bytostí a stalo se mnohem mocnějším, než si kdy dokázalo představit. Objevilo tajemství Khaydarinových krystalů a začalo jejich energie začlenovat do svých. Díky důkladným znalostem evoluce a protogenetické fyziologie získaným od Xel’Nagy bylo Nadvědomí schopné zvýšit vědomí mnoha vyšších Zergských druhu, zachovávajíc je stále plně pod svou kontrolou. Probádáním pamětí Xel’Nagy se Nadvědomí dozvědělo o myriádě ras, které byly kdy ovlivněni starobylou rasou. Xel’Naga si zaznamenávali detailní genetickou historii každé rasy, což Nadvědomí umožnilo mít jasný přehled o jejich slabinách i síle. Především se Nadvědomí dovědělo o mimořádně mocné rase žijící poblíž okraje galaxie, známé pouze jako „Protossové“. Vědělo, že jednoho dne proti sobe Protossové a Zergové stanou v nevyhnutelném, apokalyptickém konfliktu.

Rozhodující činitel

Zergové opustili mrtvý, planoucí Zerus a obrátili v prach každý svět, na který narazili při hledání protosského domovského světa. Jak pomalu postupovali nekonečnou temnotou mezi hvězdami, asimilovali Zergové jen ty nejsilnější druhy, na které narazili. Roj pomalu rostl, se stále se zvětšující velikostí a sílou. Jak pokračovali, vyslalo Nadvědomí vesmírné sondy, aby hledaly nové světy k plenění. I přes nespočetná vítězství bylo Nadvědomí velmi rozrušené. Vědělo, že Protossové se stali vysoce psionickou rasou, schopnou manipulovat samotnou podstatou reality dle svých přání. Hledalo způsob, jak porazit ohromnou moc Protossů, ale nenacházelo odpovědi v žádné z ras, kterou pohltilo. Na hranici beznaděje, učinilo Nadvědomí ohromující zjištění. Jedna z jeho sond objevila lokaci a životní statistiky rasy, která obsadila několik nepopsaných světu přímo ve stínu Protossů. Nová rasa zvaná Lidstvo byla jen pár generací od vývinu v nebezpečnou psionickou sílu. Nadvědomí však stále vědělo, že je teprve v ranném stádiu, sotva schopné ubránit se proti hladovým Zergům. Byt pouze mladá a na první pohled slabá rasa, Nadvědomí si bylo jisté, že bude klíčem k vítězství nad Protossy. Pokud by asimilovalo lidstvo, bylo by Nadvědomí schopné válčit s Protossy z vlastních prostředků. Tak Zergové pomalu cestovali k pučícím světum Lidstva. Cesta trvala šedesát let, ale nakonec masivní, rozrostlý Roj dorazil k okraji terranského sektoru Koprulu. Vyslaný průzkumný roj brzy zjistil, že Terrané žijí na více než tuctu různých světu sektoru. Zasévajíc prapůvodní spóry Úlu do atmosféry planety Chau Sara zahájilo Nadvědomí svůj hrůzyplný plán zotročení Lidstva. Spóry se postupně snášely k povrchu Chau Sary a zamořovaly pudu mimozemskými toxiny. Zatímco terranští kolonisté neměli potuchy o zamoření jejich světa, Zergové pomalu sestupovali k povrchu planety a zahájili stavbu svých bizarních budov a úlu. Jakmile bylo zamořování kolonie na dobré cestě, vyslalo Nadvědomí své nenasytné děti na další blízké planety. Záludní a nepolapitelní při svých úkolech, zamořili agenti Nadvědomí brzy světy Chau Sara, Mar Sara, Brontes a Dylar IV, nezjištěni místními kolonisty. Náhle se však z chladné pustoty vesmíru vynořily protosské válečné lodě, aby bojovaly proti zergským invazním silám. Nadvědomí, nedočkavé naučit se co nejvíce o záhadných Protossech, se rozhodlo nechat je překazit prvotní invazi. Držíc své hladové bojovníky stranou, sledovalo, jak Protossové srovnali kolonii Chau Sara se zemí. Protossové evidentně věděli, že spóry Úlu již zamořily planetu a v úmyslu dalšímu zamoření předejít, svět spálili. Taková rozhodná akce potěšila Nadvědomí, které mohlo jen žasnout nad absolutní zkázou, kterou Protossové přinesli s takovou elegancí a sílou. Vedouc, že nadcházející konflikt bude největší výzvou jeho existence, stáhlo Nadvědomí své síly a pozorovalo, jak Protossové a Lidstvo dále zareagují.Epizoda II - Zergská kampaň : Nadvědomí

Roje rozdrtily směšný lidský odpor a zpustošily devět ze třinácti terranských světů. Krátce po pádu terranského hlavního světa Tarsonis, hlavní protosská flotila opustila terranský sektor. Nyní probíhají snahy o odstranění zbylých protosských sil.

Mezi ruinami (Among the ruins) – Hlavní svět Konfederace Tarsonis

Je stvořen Cerebrate a je mu Nadvědomím sdělen jeho unikátní úkol- ochránit Chrysallis, v němž spočívá možná nejmocnější agent Nadvědomí, čekajíc na své přerození do Úlu. Daggoth učí Cerebrata základy práce s Rojem. Zasz detekuje malou skupinu Terranů ohrožující Chrysalis a doporučí Cerebratovi je zničit.

Odchod (Egression)– Hlavní svět Konfederace Tarsonis

Nadvědomí vyjadřuje spokojenost s prací Cerebrata a seznamuje ho s úmluvou, jakou má se všemi ostatními. Pokud je Cerebrate zabit, Nadvědomí ho znovu oživí. Cerebrate je již dost silný na to, aby přežil cestu warpem a má za úkol zajistit přepravu Chrysalisu na Char. Zasz zjišťuje zbytky protosské flotily, které se budou snažit překazit útok za každou cenu. Daggoth nabízí své válečníky v případě, že bude nutná pomoc. Chrysallis je v pořádku dopraven na místo. Většina válečníku úderné skupiny kmene Sargas na Tarsonisu padla. Cerebrate zažívá první warp skok. Nadvědomí přesouvá Chrysalis na Char.

Nový Dominion (The New Dominion) – Primární zergský úl – Planeta Char

Psionické vlny vyzařované z Chrysalisu přilákaly na Char nepřátele Roje. Cerebrate má eliminovat nepřátelskou flotilu vedenou Edmundem Dukem, ale stále má dbát svého primárního úkolu- chránit Chrysalis. Po zničení většiny jednotek se Terrané stáhnou. Zasz a Daggoth vzkazují Cerebratovi, aby je nepronásledoval a Daggoth zajistí zničení zbývajících sil. Chrysalis je přesunut na bezpečnější místo.

Agent roje (Agent of the swarm) – Primární zergský úl – Planeta Char

Cerebrate je pověřen zničit všechny terranské síly v dosahu, protože Chrysalis přilákal ještě více nepřátel. Hodina jeho přerodu se však blíží. Raynor je vyslán, aby zničil Zergy a nalezl generála Duka. Z Chrysalisu se vylíhne Kerrigenová. Raynorovo velící centrum je zničeno, ale Kerigenová dává Raynorovi možnost odejít.

Kerriganová, nejnovější a nejsilnější agent Nadvědomí, povstala ze své zárodečné kukly, ale její obávaná síla není ještě plně funkční.

Kerriganová teď musí objasnit úpravy Duchů, které tlumí její sílu. Poté povede oblíbence Nadvědomí k plné nadvládě nad nic netušícími Protossy.

Amerigo (The Amergio) – Primární zergský úl – Planeta Char

Kerigenová infiltruje loď Amerigo, aby zjistila podrobnosti o implantátech. Zasz jí oponuje, že to není příkaz Nadvědomí. Nadvědomí však zasáhne a vysvětlí Zaszovi, že muže činit, jak uzná za vhodné, protože právě její mysl ji činí unikátní. Presto je však tak úzce spjata s Nadvědomím jako každý Cerebrate a nemůže neuposlechnout jeho příkazu. Daggoth dává Kerigenové k dispozici své nejlepší jednotky. Kerigenová úspěšně dosáhla počítače a stáhla potřebná data. Loď Amerigo je zničena speciálním demoličním komandem.

Temný templář (The Dark Templar) – Primární zergský úl – Planeta Char

Kerigenová zjišťuje přítomnost Protossů na Charu a naváže kontakt s Tassadarem. Ten vyjádří politování nad její asimilací. To Kerrigenovou rozzuří a dá zahájit útok. Zasz se snaží Kerrigenovou od útoku odradit, protože na Tassadarovi cítí cosi podivného. Ta však odmítá útok zrušit. Zasz předpovídá, že její tvrdohlavost způsobí záhubu Zergů. Kerrigenová sice protosskou základnu zničí, ale Tassadar se v ní nenachází. Pak ji ale Tassadar vyzve na souboj, jeden na jednu. Kerrigenová vyhraje, ale ukáže se, že to, co zničila, byla halucinace. Kerrigen se ptá Tassadara, kdy se ji postaví. Ten odpovídá, že nemusí, dokud bude jednat tak předpokládatelně. Ona sama je svým největším nepřítelem.

Vytrhnutí (The culling) – Primární zergský úl – Planeta Char – o hodinu později

Ukazuje se, že zatímco Kerrigenová bojovala s Tassadarem, útočné komando Protossů zabilo Zasze. Použili útok dost silný na to, aby zamezil reinkarnaci a mohl zabít dokonce Nadvědomí samotné. Bez svého pána popadl roj Garm amok a ohrožuje Hive cluster. Daggoth se vypořádá s Protossy, zatímco Kerrigenová zničí zbytky roje.

Oko za oko (Eye for an eye) – Primární zergský úl – Planeta Char

Když Zeratul zabil Zasze, jeho mysl a Nadvědomí se na okamžik spojili. Nadvědomí konečně získalo souřadnice Aiuru a brzo zaútočí přímo tam. Předtím se ale musí vypořádat s Protossy na Charu. Cerebrate má za úkol zničit všechny Temné templáře v bázi. Kerrigen nazývá Zeratula zbabělcem a ničí jeho základny.

Tassadar a Temný templář Zeratul přežili surové útoky Kerriganové, ale jejich templářské armády byly zdecimovány. Kerriganová byla zanechána zde, aby našla a zničila zbývající protosské bojovníky.

Mezitím se celé obrovské roje Zergů teleportovaly časoprostorem a započali dlouho očekávanou invazi na nenáviděný domovský svět Protossů Aiur.

Invaze na Aiur (The Invasion of Aiur) – Zergský roj – Vysoká orbita - Protosský domovský svět Aiur

Aby Nadvědomí mohlo zahájit invazi, asimilovat Protossy a dosáhnout dokonalosti, musí nejdříve získat Khaydarin. Vysílá proto Cerebrata, aby jej nalezl a zničil všechny, kdo budou stát v cestě. Jakmile Drone dosáhne krystalu, zahájí těžbu. Po deseti minutách je krystal dopraven zpět.

Plný kruh (Full circle) – Zergský roj – Vysoká orbita - Protosský domovský svět Aiur

Než bude zajištěno vítězství, musí být dobyto jedno poslední místo, mnohem starší než Nadvědomí samo. Je to chrám, postavený Xel’Nagou a značí místo, kde poprvé sestoupili na Aiur. Pouze pokud bude chrám zničen a krystal dán na jeho místo, muže se Nadvědomí na tomto místě zjevit. Po zničení chrámu zahájili Protossové finální ofenzívu, aby ochránili ruiny. Zergové ale přesto úspěšně dosáhli ruin, umístili zde krystal a Nadvědomí se zde usídlilo. Až se mu podaří sjednotit Protossy, obdařené dokonalostí formy, a Zergy, obdařené dokonalostí podstaty, hodina posledního soudu nadejde a všichni padnou za oběť věčnému Roji.Epizoda VI : Zergská kampaň – Královna čepelí

Ozbrojené síly UED převzali kontrolu nad planetou Char a zotročili dravé Zergy společně s Nadvědomím. Díky PSI disrupteru, který ruší kontrolu Kerriganové nad zbylými roji, pokračuje UED v neohroženém dobývání celého sektoru.

Kerriganová, hledající jakékoliv spojence, nyní plánuje zničení PSI disrupteru a přerušení kontroly UED nad Nadvědomím.

Zlé rušení (Vile disruption) – Pevnost Kerriganové na planetě Tarsonis

Kerriganová přerušila spojení Cerebrata s Nadvědomím a ostatními Cerebraty. Nemůže dovolit, aby padl do jejich moci. Duran hlásí, že očekávaní návštěvníci dorazili. Je to Raynor a Fénix. Kerriganová jim vysvětluje, že UED převzalo kontrolu nad Nadvědomím na Charu a proto teď potřebuje jejich pomoc. Fénix se ptá, proč by jí měli pomáhat. Kerriganová říká, že jinak UED ovládne celý sektor. Náhle však Duran hlásí, že mají problém. Kerriganová ukončuje spojení s tím, že dokončí rozhovor později. Síla disrupteru dosáhla až na Tarsonis. Zdejší roje se vymkly kontrole a nyní na sebe útočí navzájem. Kerriganová rozkazuje Cerebratovi, aby situaci zklidnil. Cerebrate úspěšně zachrání všechny úly.

Vláda ohně (Reign of fire) – Vysoký orbit nad planetou Braxis

Síla disrupteru je velká. Kerriganovou stojí stále více námahy udržet roje pod kontrolou. Raynor chce vědět, proč chtěla, aby sebou přivezli Mengska. Kerriganová potřebuje jeden PSI emiter, aby mohla získat lepší kontrolu nad Zergy. Navrhuje, že pokud jí Mengsk pomůže zničit disrupter, pomůže mu dobýt zpět Korhal. Mengsk souhlasí s nabídkou. Úkolem Raynorovy skupiny je najít a zničit napájecí generátory disrupteru. To se jim také podaří a Kerriganová může zaútočit. PSI emiter nese jedno SCV. Když je PSI disrupter vypnutý, naláká emiter zmatené Zergy ke Kerriganová, která nad nimi převezme kontrolu. Nakonec armáda Zergů napadne základnu UED a zničí PSI disrupter.

Kartel Kel-Moria (The Kel-Morian Combine) – Velitelský křižník Hyperion při obletu planety Moria

Fénix se bojí, že když má nyní Kerriganová kontrolu nad Zergy, nedodrží svůj slib. Raynor však říká, že jí na zničení UED záleží, otázka je, co se stane, až vyhraje. Mengsk jí nevěří ani slovo, ale dokud mu bude pomáhat znovu dobýt Korhal, bude s ní spolupracovat. Kerriganová však ještě není připravena zaútočit na Korhal. K tomu potřebuje zásoby surovin. Věří, že jí Raynor a Fénix pomohou. Zaútočí na Morii, nejbohatší naleziště zdrojů. Pokud budou schopni prorazit její obranu a natěžit dost zdrojů, může Keriganová podniknout na Korhal útok v mnohem větším měřítku. Kerriganová je spokojená, její konspirační plán vychází. Operaci získání zdrojů povede Fénix. Cerebrat má za úkol infikovat co nejvíce terranských velících center, aby je mohli použít při útoku na Korhal.

Osvobození Korhalu (The liberation of Korhal) – vysoký orbit nad planetou Korhal, hlavním střediskem UED

Díky podařené operaci jsou nyní roje Kerriganové velmi silné. Mengsk chce co nejrychleji zaútočit, aby se UED nestihla připravit. Ale dobytí Korhalu nebude lehké. Je to jedna z nejlépe bráněných planet v sektoru a nejen, že tu jsou standartní síly UED, ale i jejich zergské posily. Zdá se však, že UED není schopné ovládat Zergy naprosto perfektně. Cerebrat poráží přítomné jednotky UED a zotročené Zergy a Kerriganová předává Korhal Mengskovi, jak bylo dohodnuto.

Pravé barvy (True colors) – Předměstí Augustgradu, brzy ráno

Nyní když jsou síly UED na Korhalu rozdrceny, tak už pro Kerriganovou představuje hrozbu jen armáda na Charu. Přišel čas přikročit k druhé části plánu. Spojenci už jsou bezcenní, takže Kerriganová rozkazuje Cerebratovi zaútočit. Má zabít Duka a Fénixe i všechny ostatní. Duran navrhuje, aby zaútočili dokud nepřátelské síly odpočívají. Zergové projdou jejich obranou jako nůž máslem. Moment překvapení však vydrží jen pár minut. Když Cerebrat zničí Dukovu základnu, zaútočí plnou silou i na Norad III. Generál Duke umírá na palubě své lodi. Kerriganová vysvětluje Mengskovi, že ho jen využila, a že toto je její pomsta za to, že jí vydal Zergům na Tarsonisu. Rozhodla se však, že ho nechá živého zde v poušti na Korhalu, aby mohl sledovat její vzestup. Během obrany protosské základny hrdinsky umírá i Fénix. Raynor přísahá, že za to co dnes udělala jí zabije. Kerriganová se vrací na Tarsonis odpočívat.

Zběsilost roje (Fury of the swarm) – Pevnost Kerriganové na planetě Tarsonis, O dva dny později

Senzory zaznamenali hejna Zergů vysoko na orbitě Tarsonisu a některé základny už jsou pod útokem. UED testuje své Nadvědomí. Mnoho úlů je pod těžkým útokem a Cerebratovi se je nepodařilo ubránit. Senzory však zachytili skupinu vědců UED v jejich provizorní základně na Tarsonisu. Kerriganová si myslí, že se UED nedaří kontrolovat Nadvědomí tak jak by chtěli a Tarsonis je moc daleko od Charu. Proto jsou tu ti vědci, aby koordinovali útok. Cerebrat dostává za úkol zaútočit na tuto základnu a zabít všechny vědce. Když je vědecký oddíl zlikvidován a základna zničena, nepřátelští Zergové přestávají být nebezpečím.

Splétání pavučiny (Drawing of the web) – Stálý orbit nad planetou Shakuras

Kerriganová má na Shakurasu ještě nějaké nevyřízené záležitosti s Temnými templáři. Musí unést jejich Matriarchu před tím, než budou moci zaútočit na Nadvědomí na Charu. Duran hlásí, že soustava Pylonů na Shakurasu generuje nějaké zvláštní elektromagnetické pole, které znemožňuje použití letců. Útok se tedy bude muset obejít bez vzdušné podpory. Duran navrhuje, aby Matriarchu unesli nějakou lstí. Základna Telemantros je položená na stolové hoře a je nepřístupná po zemi. Ale je napájená z přilehlých soustav pylonů. Pokud by se je podařilo přetížit. Následná exploze by mohla vyvolat dostatečný zmatek. Cerebrat poskytne Duranovi krytí. Duranovi se podaří infiltrovat všech pět skupin pylonů a přetížit je. Základna Telemantros vybuchuje a v následném zmatku Zergové unášejí Raszagal.

Zavraždit bestii (To slay the beats) – Zamořená platforma na orbitu planety Char, Operační středisko Kerriganové

Kerriganová má v plánu zabít Nadvědomí na Charu i přes tuhý odpor UED, který je čeká. Duran namítá, že pouze síly Temných templářů mohou Nadvědomí ublížit. Kerriganová však čeká na přílet své tajné zbraně. Duran hlásí, že přichází zpráva z neidentifikovaného protosského nosiče. Je to Zeratul a požaduje vysvětlení, proč unesli Raszagal. Kerriganová vysvětluje, že jí nešlo o Matriarchu, ale o Zeratula. Jen temní templáři jsou schopní zabít Nadvědomí. Nyní, když má jako rukojmí Raszagal, ví, že to pro ní udělají. Dává Zeratulovi své slovo, že až bude Nadvědomí mrtvé, může se Razsagal vrátit s nimi. Raszagal kontaktuje Zeratula a přemlouvá ho, že musí Kerriganové pomoci, protože Nadvědomí je skutečným nepřítelem Protossů. Zeratulovi nezbývá než souhlasit.

Cerebrat a jeho roje pročístí cestu k Nadvědomí a Temní templáři se pouští do Nadvědomí. To se však uzavře do kokonu. Přilétá Zeratul osobně a definitivně ho zabíjí. Pak žádá, aby jim Kerriganová vydala Matriarchu. Kerriganová se ptá Raszagal jestli chce odejít. Ta však odpovídá, že chce jen sloužit Zergům a Kerriganové. Kerriganová se přiznává, že infikovala Razsagal dlouho předtím, než se k Protossům na Shakurasu přidala. Celou dobu Protossy manipulovala. Zeratul se s tím ale odmítá smířit a teleportuje se pryč i s Matriarchou.

Odplata (The reckoning) – Někde na planetě Char, O šest hodin později

Nyní když je Nadvědomí a jeho Cerebrati mrtvé, všichni zdejší Zergové se dostali pod kontrolu Kerriganové. Zbytky UED prchly z planety. Zeratul a malá skupina Protossů se stále nacházejí na Charu. Raszagal je držená ve stázové cele. Kerriganová se vysmívá Zeratulově úsilí. Raszagal už nemůže být zachráněna. Protossové budou připravení na transdimenzionální přesun během půl hodiny. Kerriganová rozkazuje, aby všechny roje zaútočily na protosskou základnu a zajali Zeratula a Raszagal. Cerebratovi se podaří zničit protosskou bázi. Něž aby Matriarcha znovu nepadla do moci Kerriganové, Zeratul jí radši zabije. Kerriganová tomu nemůže uvěřit. Tohle nečekala. Nabízí Zeratulovi, že může odejít. Vysvětluje mu, že až do konce svého života bude litovat toho co udělal. Nikdy si to neodpustí a to je lepší pomsta, než o jaké se jí kdy zdálo. Zeratul říká, že tohoto rozhodnutí bude jednou litovat.

Temný původ (Dark Origins) – Bonusová mise

Události se pro Protossy nevyvíjejí dobře. Jejich síly byly rozprášeny, Matriarcha je mrtvá a Kerriganová získala úplnou kontrolu nad zergskými roji. Zeratul navrhuje, aby se Exekutor pokusil najít Artanise a jeho síly a vrátil se na Shakuras naplánovat další postup, ale senzory zachytili podivné energetické protosské signatury na nezmapovaném měsíci. Může to být Artanis, nebo nějací přeživší Protossové. Flotila nastavuje kurs k měsíci a Zeratul vede výsadek, který má ty signatury prozkoumat.

Senzory však zachytili i menší terranské tábory poblíž signatur. Za chvíli nachází výsadek stázovou celu a v ní Protossa. Cela je ale přetížená a zkolabuje přičemž Protoss uvnitř umírá. Je však divné, že by Terrani dokázali ovládat protosské technologie. Brzy nacházejí další celu, uvnitř které je infikovaný Terran. Uvnitř další cely vysoký templář. Počítač hlásí ukončený scan DNA. Terrané se evidentně snaží dozvědět se o Protossech co nejvíce. Uvnitř další cely je Archon. V další cele je několik Zerglingů a templář. Počítač hlásí, že neuro scan byl úspěšný, spojení DNA bylo úspěšné, experiment 2273 začíná.

V poslední, dobře bráněné základně je cela, uvnitř které je hybrid Zerga a Protossa. Najednou se objevuje Duran. Je však slyšet jen jeho hlas. Vysvětluje, že Kerriganová nemá s tímto experimentem nic společného. Říká, že on slouží mnohem větší moci, která dlouhou dobu spala, ale nyní nadešel čas jejího probuzení. Zeratul nemůže pochopit proč to udělal. Duran tvrdí, že existence tohoto hybrida je uzavřením kruhu. Byla předurčena ještě když byly hvězdy mladé. Vysmívá se Zeratulovi, že může zničit všechny hybridy na tomto měsíci. Ale jejich zárodky jsou rozesety na mnoha místech. Zeratul je nikdy nenajde všechny včas. A až procitnou, vesmír se změní… navždy.

Omega (Omega) – Zamořená platforma na orbitu planety Char, Operační středisko Kerriganové

Zvědové zachytili tři flotily blížící se k platformě. Duran znenadání zmizel a většina roje je na povrchu Charu. Cerebrat se bude muset ubránit sám. Ozývá se Mengsk. Kerriganová se ptá, kolik skládek prohledal, aby dal dohromady novou flotilu. Mengsk říká, že udělal pár kompromisů, pár dohod. Kerriganová by byla překvapená, kolik lidí v tomto sektoru jí chce mrtvou. Kerriganová se mu vysmívá, že bude potřebovat více než tři malé flotily, aby jí zabil. Mengsk však o žádných dalších flotilách neví. Kerriganová říká, že jeho plán prohlédla a že ty další flotily už objevila. Náhle se ozývá Artanis. On a jeho bratři přišli pomstít Fénixe, Raszagal a všechny ostatní Protossy. Mengsk vtipkuje o tom, kdo může velet třetí flotile. Poslední flotile velí admirál DuGalle a dává Kerriganové poslední možnost vzdát se. Kerriganová však odvětí, že zmasakruje jejich zbylá vojska a nikdo jí už nezastaví. Cerebrat naprosto převálcuje všechny nepřátelské síly. Protossy i Terrany. DuGalle nabízí svou kapitulaci pokud Kerriganová nechá jít jeho muže. Kerriganová však vyjednávat nechce a nebere zajatce. Nabízí mu, aby všechny jeho lodě nabrali co nejrychleji kurs na Zemi. Dá jim náskok. Bude zajímavé sledovat jak daleko se dostanou, než zemřou.Epilog

Krátce po DuGallově porážce byla zbylá část flotily UED dostižena roji královny Kerriganové a vyhlazena. Žádné z plavidel UED se již nikdy na planetu Zemi nevrátilo.

Se svou zmátořenou a zlomenou armádou se Arcturus Mengsk navrátil zpět na Korhal, aby si ošetřil své rány a naplánoval opětovnou rekonstrukci svého Dominionu…

Artanis se spolu se zbylými přeživšími vrátil na Shakuras, aby mohl znovu obnovit protosskou, kdysi přeslavnou, civilizaci…

Zeratul a James Raynor se po porážce rozdělili a vydali se každý svou cestou. Nikdo už o nich nikdy více neslyšel.

A osamělá královna čepelí, Sarah Kerriganová, plovoucí na temné platformě nad vypálenou planetou Char, jen sedí a rozkazuje svým dravým rojům. Nemohouc setřást pocit, že hned za horizontem se rýsuje strašlivé nebezpečí, Kerriganová jen upřeně hledí do rozlehlého vesmíru, kde vidí pouze ohromnou prázdnotu. Nebo snad odraz falešného vítězství a zkoušek, které ještě přijdou...