Bezejmenný cerebrat

Vìk : neznámý

Bezejmený Cerebrat, hráè v epizodì II a VI, byl stvoøen Nadvìdomím jako jeden z jeho agentù. Mìl dohlí¾et na vývoj infikované Kerriganové a pozdìji vedl invazi na Aiur, která vyvrcholila zakoøenìním Nadvìdomí. Kdy¾ bylo Nadvìdomí znièeno, pøešel pod vládu Kerriganové, které pomohl získat moc v sektoru Koprulu, znièit PSI disrupter , znovu dobýt Korhal a znièit novì vzniklé Nadvìdomí na Charu .

Nadvìdomí

Vìk : Neznámý (cca tisíce let) (zabito)

Netìlesná entita, vládce všech zergských rojù

Stvoøeno pøed mnoha milénii tajemnou rasou Xel´Naga, Nadvìdomí pøedstavuje spoleèné vìdomí zergské rasy. Vìøí, ¾e existuje, aby se stalo dokonalou ¾ivotní formou, a tak je Nadvìdomí posedlé vstøebáváním nejsilnìjších ras vesmíru. Extrémnì inteligentní a úskoèné Nadvìdomí se pøed nièím nezastaví. Má nejhlubší respekt pøed Protossy, o nich¾ vìøí, ¾e jsou tím nejvìtším druhem, jaký se kdy sna¾ilo asimilovat. Nadvìdomí se zjevilo na svaté pùdì Aiuru , kde zakoøenilo, ale pozdìji bylo znièeno Tassadarem .

Infikovaná Kerriganová

Vìk : biologicky 26

Vládce zergských rojù

Sarah Kerriganová kdysi byla zástupcem velitele Synù Korhalu . Byla však zanechána svému osudu na orbitální platformì Tarsonisu New Gettysberg, po misi, pøi které mìla neutralizovat protosské síly. Základna byla zaplavena Zergy a Kerriganová byla infikována, aby se stala otrokem Nadvìdomí . Kdy¾ se vyklubala z kukly, stala se zástupcem Nadvìdomí. U¾ od poèátku však vykazovala známky cti¾ádostivosti a touhy po moci. Kdy¾ bylo Nadvìdomí na Aiuru zabito, pøevzala Kerriganová na Charu úplnou moc nad všemi zergskými roji. Kerriganová je úskoèná a lstivá. Její psionické schopnosti byly znaènì rozšíøeny, kdy¾ byly deaktivovány její zabudované psionické tlumièe. Pokud by se dala pova¾ovat za zástupce lidské rasy, pøedstavovala by osobu s nejrozvinutìjšími psi schopnostmi, které u¾ se mohou rovnat i protosským. Kerriganová získala schopnost regenerace, stále mù¾e vyu¾ívat maskování , mù¾e pou¾ívat sliz zpomalující jednotky a odhalující nepøátelské maskované jednotky a mù¾e i vyvolávat psionickou bouøi jako vysocí templáøi . Má schopnost vstøebat jiného tvora a doplnit si tak energii. Útoèí pomoci svých mocných zádových paøátù.

Cerebrat Daggoth

Vìk : Neznámý

Vládce rodu Tiamat

Jako všichni Cerebrati, Daggoth byl stvoøen, aby pomohl Nadvìdomí kontrolovat zergské roje. Øídíc nejvìtší zergský roj, Tiamat, Daggot slou¾í Nadvìdomí s odvahou a zuøivostí. Daggoth je jeden s Cerebratù s nejsilnìjší vùlí a èasto radí ostatním jak nejlépe slou¾it Nadvìdomí.

Cerebrat Zasz

Vìk : Neznámý (zabit)

Vládce rodu Garm

Zasz je jeden z nejchytøejších Cerebratù, který stále komunikuje s ostatními. Sna¾í se dozvìdìt o ostatních Cerebratech co nejvíce, aby mohli spolupracovat co nejefektivnìji. Avšak Zasova š»ouravá povaha èasto ruší ostatní, kteøí ho pova¾ují za trochu labilního. Aèkoliv je Zasz protivný, je naprosto oddaný Nadvìdomí a svaté misi své rasy.

Cerebrat Nargil

Vìk : Neznámý

Vládce rodu Fenris

Cerebrat Gorn

Vìk : Neznámý

Vládce rodu Baelrog

Cerebrat Araq

Vìk : Neznámý

Vládce rodu Jormungand

Cerebrat Kagg

Vìk : Neznámý

Vládce rodu Surtur

Cerebrat Segal

Vìk : Neznámý

Vládce rodu Grendel

Cerebrat Targ

Vìk : Neznámý

Vládce rodu Leviathan

Nové Nadvìdomí

Vìk : cca nìkolik týdnù/mìsícù (od vzniku Nadvìdomí jako celku) (zabito)

Netìlesná entita, vládce všech zergských rojù

Nové Nadvìdomí vzniklo na Charu spojením tøí Cerebratù. Jeho schopnosti se ještì zcela nevyvinuly. Bylo zotroèeno UED a pou¾ito k ovládání zergských rojù ve prospìch UED. Nakonec bylo zabito Zeratulem .

Torrasque

Vìk : neznámý (nìkolikrát zabit a o¾iven)

Hyperlisk

Torrasque je hyperlisk, který sehrál mimo jiné velkou roli pøi obranì nového Nadvìdomí na Charu proti UED . Jeho útoky dr¾eli v šachu síly UED nìkolik hodin, ne¾ byly schopné efektivního útoku. V¾dy po své smrti byl reinkarnován Cerebratem a poslán znovu do útoku.

Infikovaný Duran

Vìk : biologicky 33 let

Slu¾ebník Kerriganové

Samir Duran byl infikován zøejmì u¾ bìhem mise na Tarsonisu , kdy byl UED zajištìn PSI disrupter . Je však mo¾né, ¾e byl infikován ještì pøed pøíletem sil UED. Duran slou¾il Kerriganové bìhem jejího ta¾ení za mocí. Osobnì se zúèastnil útoku na protosskou základnu Telemantros a pozdìji zmizel.

Cerebrat Kaloth

Vìk : Neznámý

Rod : Neznámý

Cerebrat zodpovìdný za infikaci admirála Stukova [1].


Reference: