Zergové jsou souborem tìch nejhorších predátorù. Nadvìdomím  byly rùzné druhy zaèlenìny do roje a zrychlenou evolucí upraveni na co nejefektivnìjší zabijáky. Zergové nepou¾ívají technologii  v pravém slova smyslu, ale jejich krunýøe a zbranì jsou srovnatelné s vybavením ostatních ras. Všechny standardní formy Zergù pocházejí z larev , které produkuje líheò . Zergové mají ú¾asnou schopnost regenerace . Zergské kosti, krunýøe a drápy  jsou vyztu¾eny minerály. Vespene plyn vyu¾ívají jako vý¾ivu pro svùj extrémnì urychlený metabolizmus. Kvùli urychlenému metabolizmu mají také vìtšinou velmi krátký ¾ivot. Nìkteøí Zergové se mohou pohybovat ve vakuu. Letecké jednotky se pohybují velmi rychle díky speciálnímu gravitaènímu orgánu . K útoku pou¾ívají buï rùzné drápy , projektily  nebo chemicko biologické látky. Nìkteøí Zergové mají schopnost zahrabat se do zemì, pokud to materiál dovoluje, a skrýt se tak pøed útokem ze vzduchu, nebo pøekvapit nepøítele. Zergové také produkují nìkolik druhù obávaných parazitù  a velmi nebezpeèné sebevra¾edné jednotky. I paleta vodních forem Zergù je velmi pestrá Síla Zergù je v mno¾ství. Velmi rychle se mno¾í a snadno nepøítele pøeèíslí.

Larva Drone Overlord Zergling Hydralisk Lurker
Larva Drone Overlord Zergling Hydralisk Lurker
Ultralisk Defiler Baneling Roach Infester Nydusworm
Ultralisk Defiler Baneling Roach Infester Nydusworm
Mutalisk Guardian Devourer Queen Scourge Corrupter
Mutalisk Guardian Devourer Queen Scourge Corrupter
Broodling Infested terran
Broodling Infested Terran
Serpenteel Squid Delphinid Piraya
Serpenteel Squid Delphinid Piraya