Aèkoliv je známo jen velmi málo o rùzných rodech, které tvoøí zergské roje, nìkteøí terranští vìdci se pokusili zdokumentovat a zatøídit nìkolik vìtších rodù, které vyplenily jejich kolonie. Zdá se, ¾e ka¾dý rod pochází z jednoho Cerebrata, který reprezentuje vùli Nadvìdomí . Ka¾dý Cerebrat je zplnomocnìn vytvoøit si svùj vlastní rod, aby splnil konkrétní cíle. Aèkoliv je tì¾ké rozeznat rody jeden od druhého, terranští zvìdové pozorovali, ¾e se rùzní funkcí a cílem. Bylo pozorováno, ¾e urèité rody pracují s jinými v souladu, jako kdyby pracovali jako soudr¾né oddíly vìtší taktické síly. Terranští prùzkumníci pojmenovali ka¾dý rozeznaný rod po starodávných netvorech ze starých pozemských mýtù. Velikosti rodù jsou pouze odhady ještì z doby Konfederace .

VELITELSKÁ LETKA

Rod Tiamat

Cerebrat: Daggoth

Odhadovaná velikost : 6 500 000 (všechny druhy)

Hlavní úkol : Velitelská letka

Barva rodu : Èervená

Tiamat je nejvìtší a nejsilnìjší rod rozšíøeného roje. Spekuluje se, ¾e Nadvìdomí samo je chránìno hluboko uvnitø v bezpeèí této ¾ivoucí flotily. Nejpokroèilejší Overlordi a Královny vymezují pøísnou infrastrukturu Tiamatu a pomáhají øídit ni¾ší rody, aby zvítìzili nad svými nepøáteli. Tiamat exceluje v taktickém vesmírném boji a posílá své dravé pozemní bojovníky jen v krajních situacích.

Rod Fenris

Cerebrat: Nargil

Odhadovaná velikost : 5 500 (rùzné druhy)

Hlavní úkol : Lovecký roj

Barva rodu : Zelená

Rod Fenris je znám pro své skvìlé stopovací schopnosti a je èasto povoláván na ulovení tvorù prchajících pøed asimilací a vzpurných nepøátel roje v èlenitém terénu nebo skrz nekoneènou prázdnotu vesmíru. Aèkoliv jsou poèty tohoto rodu malé, vykonávají pronásledování s nemilosrdnou pøesností a obratností. Avšak jejich hlavní úkol je hledání nových ras a genetických druhù, které by mohly obohatit roj. Kdy¾ je nalezena vhodná rasa, rod Fenris jí pronásleduje, dokud není asimilována Nadvìdomím , nebo zcela vyhlazena.

Rod Baelrog

Cerebrat: Gorn

Odhadovaná velikost : 6 000

Hlavní úkol : Teroristická skupina

Barva rodu : Bílá

Rod Baelrog se sestává z tìch nejobávanìjších zergských váleèníkù. Zuøivý a krvelaèný kmen Baelrog je povoláván, aby rozséval teror a zmatek do nepøátelských pozic. Uchylujíc se k ukrutným aktùm kanibalizmu a nevybíravého vra¾dìní, Baelrog vìtšinou zpùsobuje, ¾e nepøátelé prchají, aby si zachránili ¾ivot, nebo se obrátí proti svým vlastním spolubojovníkùm v zoufalé snaze uniknout z hrozivého zergského náporu.

HLAVNÍ ÚTOÈNÉ SÍLY

Rod Garm

Cerebrat: Zasz

Odhadovaná velikost : 10 000 (rùzné druhy)

Hlavní úkol : Hlavní útoèná síla

Barva rodu : Oran¾ová

Pojmenován po zuøivém pekelném psu z norských mýtù. Garm útoèí s dìsivou rychlostí a krutostí. Slu¾ebníci tohoto rodu vynikají v rychlých výpadech, které oslabí nepøátelské obrané formace. Zasz, vynalézavý Cerebrat tohoto rodu, si libuje v preventivních útocích, spoléhajíc se hlavnì na moment pøekvapení, který uvrhne nepøátelské síly do chaosu.

Rod Jormungand

Cerebrat: Arag

Odhadovaná velikost : 3 000 000 (všechny druhy)

Hlavní úkol : Hlavní podpùrná síla

Barva rodu : Fialová

Rod Jormungand je jednou z nejt쾚ích zergských útoèných sil. Vìtšinou je povoláván, aby pokraèoval v preventivních útocích rodu Garm. Jormungand pacifikuje veškerý odpor proti roji. Tento rod se spoléhá na sílu mno¾ství a brutální sílu, která pøekoná jakéhokoliv nepøítele. Jormungand vyniká v pozemním boji a v boji z blízka.

Rod Surtur

Cerebrat: Kagg

Odhadovaná velikost : 2 600 000

Hlavní úkol : Tì¾ká podpùrná síla

Barva rodu : Modrá

Pokud by rod Jormungand selhal a nedosáhl absloutního vítìzství nad nepøátelskými silami, je vpuštìn do bojové zóny rod Surtur. Pojmenován po nièivém titánovi z norské mytologie, rod Surtur je vypuštìn na zbývající nepøátelské bojovníky. Tento rod je tak nièivý, ¾e je udr¾ován uvnitø zergských flotil a je povolán jen v kritických situacích. Rod Surtur je známý tím, ¾e pøi svých zuøivých útocích vyhlazuje vlastní zergské jednotky stejnì tak jako nepøátelské.

OSTATNÍ

Rod Grendel

Cerebrat: Segal

Odhadovaná velikost : 10 000 000 (rùzné druhy)

Hlavní úkol : Inkubátor

Barva rodu : Hnedá

Nejvìtší rod, pojmenovaný podle nestvùry ze støedovìké anglické literatury, která je „otcem všeho zlého“, má jasný úkol- rozmno¾ovat Roj. Pùsobí pøedevším v zázemí jako zásobovací a produkèní síla. Rod je slo¾en pøedevším z velkého poètu Dronù a komplexù líhní. Obsahuje pouze bojovníky nutné pro svou ochranu a vìtšina z tìch, které vytvoøí záhy pøechází pod kontrolu jiného Rodu. U Zergù tohoto Rodu byly pozorovány odolnìjší krunýøe, ne¾ je u jiných Rodù obvyklé.

Rod Leviathan

Cerebrat: Targ

Odhadovaná velikost : 50 000 (rùzné druhy)

Hlavní úkol : Podvodní úderná síla

Barva rodu : ®lutá

Jméno tohoto rodu bylo odvozeno od biblického podmoøského draka, co¾ samo o sobì vypovídá mnoho o jeho funkci. Za bì¾ného stavu jsou poèty tohoto Rodu hubené, ale dojde-li k podvodnímu boji, Overlordi a Droni , kteøí tvoøí jeho pøevá¾nou èást, jsou témìø okam¾itì schopni se usadit pod vodou a vyprodukovat ohromné mno¾ství podvodních váleèníkù. Zvláštností tohoto rodu je, ¾e jeho dìlníci a dozorci se pohybují pod vodou efektivnìji ne¾ pøíslušníci jiných Rodù, ale o to pomalejší jsou na souši.