Regenerace

Zergové, jakožto bytosti geneticky modifikované podle přání Nadvědomí, mají metabolismus a tělesné vlastnosti obecně, o jakých se ostatním rasám ani nesnilo. Bojová jednotka se v jednom okamžiku může změnit v nezastavitelný válečný stroj, jehož agresivitu pohání množství stimulujících chemikálií produkovaných přímo orgány speciálně k tomu vyvinutými, aby stejný tvor v následující chvilce upadl do kataleptického stavu, zmobilizoval všechny své síly, aktivoval zcela jiné orgány a nechal své tělo, aby se začalo léčit rychlostí, jaká je v přírodě jinak nevídaná. Právě cíleně šlechtěný metabolismus zergů je to, co z této rasy dělá ty nejnebezpečnější bytosti, jaké kdy v celém vesmíru žily. Tkáně těchto tvorů jsou extrémně životaschopné a v případě potřeby dokáží čerpat energii z částeček minerálů podobně, jako těla ostatních živočichů dokáží spalovat zásoby tuku. Tak i zerg, jehož zranění by byla za normálních okolností smrtelná, dokáže využít tuto energii k tomu, aby přežil. Co víc, zerg s fatálními poškozeními dokáže právě díky těmto energetickým zásobám bojovat až do doslovného roztrhání těla. Jeho tkáně spotřebují veškerou dostupnou energii jen na to, aby celé zvíře udržely v chodu a aby byla zacelena ta nejhorší zranění. Mezi další neuvěřitelné schopnosti zergského organismu patří i řízený katabolismus, kdy tvor začne trávit své vlastní tkáně, jen aby dokázal udržet při životě mozek a potřebné svalstvo zvířete tak, aby ještě před smrtí dokázalo napáchat co největší škody.

Mutace

Schopnosti zergského těla ovšem sahají ještě mnohem dál. Zergští trubci dokáží využít minerály obsažené ve svém těle k tomu, aby v několika okamžicích zahájili nadměrný růst svých tkání a stali se tak podobným gigantickým rakovinovým nádorům. Tyto mutující bytosti pak mohou vyrůst v jakoukoli zergskou budovu, které je zrovna zapotřebí. Není jasné, proč podobnou schopností nedisponují i čistě bojové jednotky, ale je možné, že v dalším evolučním kroku, který je u zergů nevyhnutelný, dojde i k tomuto. Na přísně teoretické rovině je také možné, že takto vyvinutí tvorové dosáhnou schopnosti vzájemné nahraditelnosti. Přeformování váhově zhruba ekvivalentních bytostí z jednoho typu v jiný tak bude otázkou několika málo minut. Takovéto příklady už byly zaznamenány hlavně v poddruhu létajících bytostí a počet tvorů schopných transformace dále roste. Je možné, že zergy zatím omezuje přílišná odlišnost DNA, díky které není možné transformovat libovolnou jednotku v jakoukoli jinou. Je otázkou, zda se toto omezení podaří někdy překonat a zda kompletní variabilita bude pro zergy výhodná.

Creep

Pojetí Zergů jakožto jednoho kolektivního organismu podtrhuje i struktura jejich kolonií. Zergové nevytvářejí svá hnízda, nory a ostatní budovy odděleně, ale začleňují je do jednoho propojeného organismu. Jako spojující element funguje masa, pro kterou se vžil název creep. Jde o pružnou, houževnatou tkáň, která zatím neprozkoumanými biologickými pochody vzniká v hnízdě, což je primární zergská budova, odkud se pomalu rozrůstá po okolní pevné zemi. Další zergské budovy mohou zakořenit a vzniknout jedině na této mase, což s sebou nese jednak slabiny, ale také nepřekonatelné výhody. Mezi výhody patří výživa proudící creepem přímo do všech budov, takže v případě napadení nepřítelem může být tato budova posílena podobně, jako když se obranný mechanismus živočišného těla brání zranění či nákaze. Toto s sebou samozřejmě nese i nevýhodu, hlavně v taktickém směru. Zergské kolonie se nemohou rozšířit tak snadno, zergové nevyužívají svých budov podobně jako terrané tím způsobem, že by vytvářeli rychlá předsunutá stanoviště jen pro potřeby ofenzivy. Mezi další vlastnosti creepu patří takzvané pozemní kolonie, které creep produkují podobně jako hnízdo a které mohou být přetvořeny do obranných staveb.

Gravitační orgán

Mezi jednu z nejzajímavějších technologií zergského druhu patří bezpochyby i gravitační orgány. Není zcela zřejmé, jak ryze biologické bytosti dokáží produkovat gravitonové pulsy, ale pozorování mluví zcela jasně. Zergská létající stvoření se dokáží pohybovat jak v mezihvězdném prostoru, tak i v atmosférách planet o různách hustotách. Některé tyto bytosti jsou sice vybaveny křídly, jiné však nic podobného nemají. Vysvětlení této zdánlivé anomálie se nachází v řízené produkci gravitonů, díky kterým mohou zergové létat rychlostmi, které umožňují vzdušné souboje s vyspělou terranskou a dokonce i protosskou vzdušnou technikou.

Warp rift

Jak je všeobecně známo, jsou si zergská i protosská rasa v lecčems dosti podobné. Nikde to není tak dobře patrno jako v schopnosti zergů otvírat trhliny v časoprostoru a vytvářet takzvané červí díry, s jejichž pomocí je možno zdolávat bez použití nadsvětelné rychlosti obrovské vesmírné vzdálenosti. Není zřejmé, které ze zergských stvoření je vybaveno schopností ohýbat a tvarovat časoprostor. Je však pravděpodobné, že toto byla schopnost Nadvědomí. V současnosti je možné, že Sarah Kerriganová dosáhla takového rozvinutí svých psionických schopností, že ovládla i toto umění. Mezi druhou možnost patří existence dosud nespatřeného zerga.

Asimilace

Jak už bylo řečeno, biologie zergů značně připomíná rakovinné bujení. Tato analogie dostává ještě další, hrozivější nádech, zmíníme-li se o schopnosti asimilace. Tak, jako se některé zergské druhy dokáží přetvářet jiné, jsou jisté organismy schopny napadnout nezergskou bytost, splynout s jejím tělem na genetické úrovni a započít změny, které nejvíce připomínají právě průběh šíření rakoviny. Na rozdíl od této nemoci je však zergská asimilace mnohem komplikovanější a také, dá-li se to tak říci, komplexnější. Ať už mluvíme o prostých infikovaných teranech, což jsou poměrně primitivní stvoření bez vlastní inteligence, neschopná přežít víc než několik dnů, nebo o takzvané "Queen of Blades" - nejhrozivější bytosti proměněné zergskou genovou manipulací - vždy se jedná o kompletní fyzické i psychické přetvoření ve prospěch Nadvědomí. Máme-li zcela pochopit princip této vlastnosti, je právě bývalá Sarah Kerriganová skvělým příkladem. Asimilací bylo u ní dosaženo jednak zvýšení fyzických atributů takřka nad uvěřitelnou mez a druhak posílení stávajících a rozvinutí psionických schopností. Tato bytost se tak může bez problémů měřit jak po fyzické tak i po psionické stránce i s protosskými válečníky, kteří jsou bojovým používáním psi schopností proslulí.

Mezi další, neméně zajímavé atributy asimilace patří i naprosté podřízení psychiky subjektu vůli Nadvědomí. V případě Sarah Kerriganové, kterou můžeme považovat za nejdokonalejší příklad asimilace, je možno sledovat jemné skloubení její osobnosti s požadavkem absolutní poslušnosti. Psychické manipulace, ač snad méně zřejmé než jejich fyzický protějšek, jsou stejně, ne-li ještě zajímavější. Je-li to vůlí Nadvědomí, rozvinou se osobnostní charakteristiky asimilovaného subjektu, psychika doznává změn, lidství se přetváří v něco neomezované podvědomím a lidskými mravními zvyklostmi. Vzniká tak tvor nadaný lidskou inteligencí, ale vybavený nadlidskou vůlí a naprosto nelidskými způsoby uvažování.


Autorem je Jafff