Regenerace

Zergové, jako¾to bytosti geneticky modifikované podle pøání Nadvìdomí, mají metabolismus a tìlesné vlastnosti obecnì, o jakých se ostatním rasám ani nesnilo. Bojová jednotka se v jednom okam¾iku mù¾e zmìnit v nezastavitelný váleèný stroj, jeho¾ agresivitu pohání mno¾ství stimulujících chemikálií produkovaných pøímo orgány speciálnì k tomu vyvinutými, aby stejný tvor v následující chvilce upadl do kataleptického stavu, zmobilizoval všechny své síly, aktivoval zcela jiné orgány a nechal své tìlo, aby se zaèalo léèit rychlostí, jaká je v pøírodì jinak nevídaná. Právì cílenì šlechtìný metabolismus zergù je to, co z této rasy dìlá ty nejnebezpeènìjší bytosti, jaké kdy v celém vesmíru ¾ily. Tkánì tìchto tvorù jsou extrémnì ¾ivotaschopné a v pøípadì potøeby doká¾í èerpat energii z èásteèek minerálù podobnì, jako tìla ostatních ¾ivoèichù doká¾í spalovat zásoby tuku. Tak i zerg, jeho¾ zranìní by byla za normálních okolností smrtelná, doká¾e vyu¾ít tuto energii k tomu, aby pøe¾il. Co víc, zerg s fatálními poškozeními doká¾e právì díky tìmto energetickým zásobám bojovat a¾ do doslovného roztrhání tìla. Jeho tkánì spotøebují veškerou dostupnou energii jen na to, aby celé zvíøe udr¾ely v chodu a aby byla zacelena ta nejhorší zranìní. Mezi další neuvìøitelné schopnosti zergského organismu patøí i øízený katabolismus, kdy tvor zaène trávit své vlastní tkánì, jen aby dokázal udr¾et pøi ¾ivotì mozek a potøebné svalstvo zvíøete tak, aby ještì pøed smrtí dokázalo napáchat co nejvìtší škody.

Mutace

Schopnosti zergského tìla ovšem sahají ještì mnohem dál. Zergští trubci doká¾í vyu¾ít minerály obsa¾ené ve svém tìle k tomu, aby v nìkolika okam¾icích zahájili nadmìrný rùst svých tkání a stali se tak podobným gigantickým rakovinovým nádorùm. Tyto mutující bytosti pak mohou vyrùst v jakoukoli zergskou budovu, které je zrovna zapotøebí. Není jasné, proè podobnou schopností nedisponují i èistì bojové jednotky, ale je mo¾né, ¾e v dalším evoluèním kroku, který je u zergù nevyhnutelný, dojde i k tomuto. Na pøísnì teoretické rovinì je také mo¾né, ¾e takto vyvinutí tvorové dosáhnou schopnosti vzájemné nahraditelnosti. Pøeformování váhovì zhruba ekvivalentních bytostí z jednoho typu v jiný tak bude otázkou nìkolika málo minut. Takovéto pøíklady u¾ byly zaznamenány hlavnì v poddruhu létajících bytostí a poèet tvorù schopných transformace dále roste. Je mo¾né, ¾e zergy zatím omezuje pøílišná odlišnost DNA, díky které není mo¾né transformovat libovolnou jednotku v jakoukoli jinou. Je otázkou, zda se toto omezení podaøí nìkdy pøekonat a zda kompletní variabilita bude pro zergy výhodná.

Creep

Pojetí Zergù jako¾to jednoho kolektivního organismu podtrhuje i struktura jejich kolonií. Zergové nevytváøejí svá hnízda, nory a ostatní budovy oddìlenì, ale zaèleòují je do jednoho propojeného organismu. Jako spojující element funguje masa, pro kterou se v¾il název creep. Jde o pru¾nou, hou¾evnatou tkáò, která zatím neprozkoumanými biologickými pochody vzniká v hnízdì, co¾ je primární zergská budova, odkud se pomalu rozrùstá po okolní pevné zemi. Další zergské budovy mohou zakoøenit a vzniknout jedinì na této mase, co¾ s sebou nese jednak slabiny, ale také nepøekonatelné výhody. Mezi výhody patøí vý¾iva proudící creepem pøímo do všech budov, tak¾e v pøípadì napadení nepøítelem mù¾e být tato budova posílena podobnì, jako kdy¾ se obranný mechanismus ¾ivoèišného tìla brání zranìní èi nákaze. Toto s sebou samozøejmì nese i nevýhodu, hlavnì v taktickém smìru. Zergské kolonie se nemohou rozšíøit tak snadno, zergové nevyu¾ívají svých budov podobnì jako terrané tím zpùsobem, ¾e by vytváøeli rychlá pøedsunutá stanovištì jen pro potøeby ofenzivy. Mezi další vlastnosti creepu patøí takzvané pozemní kolonie, které creep produkují podobnì jako hnízdo a které mohou být pøetvoøeny do obranných staveb.

Gravitaèní orgán

Mezi jednu z nejzajímavìjších technologií zergského druhu patøí bezpochyby i gravitaèní orgány. Není zcela zøejmé, jak ryze biologické bytosti doká¾í produkovat gravitonové pulsy, ale pozorování mluví zcela jasnì. Zergská létající stvoøení se doká¾í pohybovat jak v mezihvìzdném prostoru, tak i v atmosférách planet o rùznách hustotách. Nìkteré tyto bytosti jsou sice vybaveny køídly, jiné však nic podobného nemají. Vysvìtlení této zdánlivé anomálie se nachází v øízené produkci gravitonù, díky kterým mohou zergové létat rychlostmi, které umo¾òují vzdušné souboje s vyspìlou terranskou a dokonce i protosskou vzdušnou technikou.

Warp rift

Jak je všeobecnì známo, jsou si zergská i protosská rasa v lecèems dosti podobné. Nikde to není tak dobøe patrno jako v schopnosti zergù otvírat trhliny v èasoprostoru a vytváøet takzvané èerví díry, s jejich¾ pomocí je mo¾no zdolávat bez pou¾ití nadsvìtelné rychlosti obrovské vesmírné vzdálenosti. Není zøejmé, které ze zergských stvoøení je vybaveno schopností ohýbat a tvarovat èasoprostor. Je však pravdìpodobné, ¾e toto byla schopnost Nadvìdomí. V souèasnosti je mo¾né, ¾e Sarah Kerriganová dosáhla takového rozvinutí svých psionických schopností, ¾e ovládla i toto umìní. Mezi druhou mo¾nost patøí existence dosud nespatøeného zerga.

Asimilace

Jak u¾ bylo øeèeno, biologie zergù znaènì pøipomíná rakovinné bujení. Tato analogie dostává ještì další, hrozivìjší nádech, zmíníme-li se o schopnosti asimilace. Tak, jako se nìkteré zergské druhy doká¾í pøetváøet jiné, jsou jisté organismy schopny napadnout nezergskou bytost, splynout s jejím tìlem na genetické úrovni a zapoèít zmìny, které nejvíce pøipomínají právì prùbìh šíøení rakoviny. Na rozdíl od této nemoci je však zergská asimilace mnohem komplikovanìjší a také, dá-li se to tak øíci, komplexnìjší. A» u¾ mluvíme o prostých infikovaných teranech, co¾ jsou pomìrnì primitivní stvoøení bez vlastní inteligence, neschopná pøe¾ít víc ne¾ nìkolik dnù, nebo o takzvané "Queen of Blades" - nejhrozivìjší bytosti promìnìné zergskou genovou manipulací - v¾dy se jedná o kompletní fyzické i psychické pøetvoøení ve prospìch Nadvìdomí. Máme-li zcela pochopit princip této vlastnosti, je právì bývalá Sarah Kerriganová skvìlým pøíkladem. Asimilací bylo u ní dosa¾eno jednak zvýšení fyzických atributù takøka nad uvìøitelnou mez a druhak posílení stávajících a rozvinutí psionických schopností. Tato bytost se tak mù¾e bez problémù mìøit jak po fyzické tak i po psionické stránce i s protosskými váleèníky, kteøí jsou bojovým pou¾íváním psi schopností proslulí.

Mezi další, neménì zajímavé atributy asimilace patøí i naprosté podøízení psychiky subjektu vùli Nadvìdomí. V pøípadì Sarah Kerriganové, kterou mù¾eme pova¾ovat za nejdokonalejší pøíklad asimilace, je mo¾no sledovat jemné skloubení její osobnosti s po¾adavkem absolutní poslušnosti. Psychické manipulace, aè snad ménì zøejmé ne¾ jejich fyzický protìjšek, jsou stejnì, ne-li ještì zajímavìjší. Je-li to vùlí Nadvìdomí, rozvinou se osobnostní charakteristiky asimilovaného subjektu, psychika doznává zmìn, lidství se pøetváøí v nìco neomezované podvìdomím a lidskými mravními zvyklostmi. Vzniká tak tvor nadaný lidskou inteligencí, ale vybavený nadlidskou vùlí a naprosto nelidskými zpùsoby uva¾ování.


Autorem je Jafff