Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Defiler - Viral Shock Trooper

Á»hhhh

K vidìní : ve høe

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 2 tuny
  • Rychlost pohybu : 20 kmph 
Výbava a schopnosti:
  • Støední krunýø
  • Temný roj
  • Mor
  • Zahrabání
  • Konzumace
  • Metasynaptická uzlina

Perfektní pøíklad fanatické a sadistické povahy Zergù. Škorpionu podobný Defiler produkuje mno¾ství rakovinotvorných toxinù. Jeho tìlo je pokryto nespoèetnì malými tvory. Defiler z nich mù¾e vytvoøit hustý mrak ¾ivého hmyzu, který vydìsí nepøátele a poskytne krytí ostatním Zergùm. Smìs korozivních spór, známá jako mor, zpùsobuje tì¾ké kontinuální poškození fyzické struktury všech zasa¾ených jednotek. Poslední schopností Defilera je schopnost zkonzumovat jiného Zerga, èím¾ si Defiler doplní energii, kterou jinak produkují metasynaptické uzliny a mù¾e tak èastìji pou¾ívat své schopnosti. Defiler je také schopný zahrabat se pod zem.

Galerie: