Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Delphinid - Podvodní stíhaè

íííííí

K vidìní : Vymyšlená jednotka

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 2 tuny
  • Rychlost pohybu 200 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Lehký krunýø
  • Sonická šoková vlna 
  • Posílené svaly
  • Adrenalinové ¾lázy

Delphinid je extrémnì pohyblivý podvodní stíhaè. Díky posílenému svalstvu a speciálním adrenalinovým ¾lázám je schopný pohybovat se neuvìøitelnì rychle i na delší vzdálenosti. Útoèí sonickou vlnou. Tento útok je tak silný, ¾e je schopný roztrhat i tì¾ký pancíø. Navíc je plošný, tak¾e mù¾e zasáhnout více cílù. Pokud Delphinid útoèí, je témìø nemo¾né ho zepøedu zasáhnout, proto¾e všechny støely a projektily jsou zlikvidovány sonickou vlnou.